Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1000. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 3035.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17 in Poslovnika Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 15. seji dne 17. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Dolenjske Toplice (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Občina Dolenjske Toplice soglaša z ustanovitvijo pokrajin.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Občina Dolenjske Toplice ne soglaša s predlaganim imenom Dolenjsko-Belokranjska pokrajina in predlaga, da se pokrajina imenuje Dolenjska.
4. člen 
(sedež pokrajine) 
Občina Dolenjske Toplice soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Novem mestu.
5. člen 
(predlogi sprememb in dopolnitev) 
Občina Dolenjske Toplice predlaga naslednje spremembe in dopolnitve pokrajinske zakonodaje, in sicer:
1. v osnutku Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/:
– 5. člen se spremeni tako, da velja posebni status samo za MO Ljubljana
– V 6. členu se spremeni ime pokrajine, in sicer v Dolenjska.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2021-29
Dolenjske Toplice, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost