Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1011. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 3072.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11), prve alineje prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 707/20 z dne 28. 5. 2020) ter v skladu s 5. in 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 49/20 – ZIUZEOP), je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 2. dopisni seji dne 10. marca 2021 soglasno sprejel
S K L E P 
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
1. S tem sklepom se za Mestno občino Ljubljana in občine: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica določi tarifni sistem za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki), in sicer za:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje komunalnih odpadkov) in posebej zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje bioloških odpadkov),
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje obdelavo komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava komunalnih odpadkov) in posebej obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: obdelavo bioloških odpadkov) in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje ostankov komunalnih odpadkov).
2. S tem sklepom so določeni elementi tarifnega sistema in način obračuna za storitve javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki:
– zbiranja komunalnih odpadkov,
– zbiranja bioloških odpadkov,
– obdelave komunalnih odpadkov,
– obdelave bioloških odpadkov,
– odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.
3. Obračun drugih storitev se opravi po veljavnem ceniku drugih storitev izvajalca javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
Druge storitve so storitve, ki jih določa odlok posamezne občine, ki ureja opravljanje storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z zakonom, na način ali v obsegu, ki pomeni preseganje obveznosti, določenih z zakoni, ki urejajo javne službe.
4. Elementi tarifnega sistema, izračunani na 4 decimalna mesta so:
– cene za posamezno storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg), ki so oblikovane v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in so potrjene s strani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o. Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki se na računu prikazujeta ločeno,
– sodila za preračun cen iz masnih v prostorninske enote, izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3), izračunana kot količnik med maso odpadkov posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa in obračunsko prostornino zabojnikov za komunalne oziroma biološke odpadke, upoštevaje količine celotnega območja občin iz 1. točke tega sklepa,
– obračunska količina posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za posameznega uporabnika zabojnikov prostornine od najmanj 80 litrov do 1.100 litrov ali več (v nadaljevanju: zabojniki) je zmnožek števila in prostornine zabojnikov in/ali vrečk za komunalne in biološke odpadke izraženih v litrih, s katerimi uporabnik razpolaga, povprečnega mesečnega števila praznjenj zabojnika za komunalne in biološke odpadke in deležev, ki jih ima uporabnik na morebitnem skupnem zbirnem mestu. Obračunska količina za uporabnika podzemnih in nadzemnih zabojnikov izražena na prostorninski meter (m3) je zmnožek števila vnosov in obračunske količine enega vnosa komunalnih in bioloških odpadkov (v litrih izražene prostornine). Obračunska količina posamezne storitve javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki izražena na prostorninski meter (m3) za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev, in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, je zmnožek deleža obračunske prostornine najmanjše velikosti zabojnika v litrih in najmanjše pogostosti odvoza, ki veljata za posamezno občino, ter števila mesecev v zaračunanem obdobju, razen če ni z odlokom posamezne občine izrecno določeno drugače. Na območju podzemnih in nadzemnih zabojnikov je obračunska količina posamezne storitve javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev, zmnožek minimalno določenega števila vnosov na mesec in števila mesecev v zaračunanem obdobju.
Za izračun povprečnega mesečnega števila praznjenj se upošteva 365 dni in 52,14 tednov v letu, pri čemer je povprečno mesečno število praznjenj zaokroženo na 2 decimalni mesti. Kjer se pogostost praznjenja med letom spreminja (letni in zimski urnik odvoza bioloških odpadkov), se za izračun povprečnega mesečnega števila praznjenj upošteva povprečna mesečna pogostost praznjenj dveh obdobij (letni in zimski urnik odvoza).
5. Obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa se za redno zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike v gospodinjstvih, počitniških objektih in poslovnih prostorih ter tudi v primeru prazne stanovanjske ali prazne poslovne enote, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih, v podzemnih in nadzemnih zabojnikih, praviloma izvaja mesečno.
Obračunsko obdobje teh storitev v primeru zabojnikov je od prvega dne do zadnjega dne v tekočem mesecu, v primeru podzemnih in nadzemnih zabojnikih pa od 16. dne v preteklem mesecu do 15. dne v tekočem mesecu.
Obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki se za stavbe, v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev, in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, izvede praviloma dvakrat letno. Enako velja za stavbe na območju podzemnih in nadzemnih zabojnikov, v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev.
Vsem uporabnikom se obračunajo storitve iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa, razen uporabnikom, ki biološke odpadke hišno kompostirajo in nimajo zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov. Tem uporabnikom se ne zaračuna storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa. Za obračun storitve odlaganja ostankov komunalnih odpadkov se upošteva delež od mase v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov, ki se po obdelavi odloži, in ki se ugotovi ob izdelavi predračunske kalkulacije cene storitve javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. Navedeni delež se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. Zaradi stotinske izravnave so pri zneskih obračuna storitve možna minimalna odstopanja.
– Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika zabojnikov, ki biološke odpadke hišno kompostira in nima zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov:
Zu = Cko x Sko x Oko 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).
– Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika zabojnikov, ki ima tudi zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov:
Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio) 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).
Cbio – cena za storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sbio – sodilo za preračun cene za storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa izraženo v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Obio – obračunska količina bioloških odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).
– Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika, vključenega v sistem podzemnih in nadzemnih zabojnikov:
Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio) 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila vnosov in obračunske količine (v litrih izražene prostornine) enega vnosa komunalnih odpadkov,
Cbio – cena za storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sbio – sodilo za preračun cene za storitve iz druge alineje 2. točke tega sklepa izraženo v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Obio – obračunska količina bioloških odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila vnosov in obračunske količine (v litrih izražene prostornine) enega vnosa bioloških odpadkov.
– Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev, in za katero ni podatka o velikosti zabojnika:
Zu = Cko x Sko x Oko 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek deleža obračunske prostornine najmanjše velikosti zabojnika izražene v litrih in najmanjše pogostosti odvoza, ki veljata za posamezno občino, ter števila mesecev v zaračunanem obdobju.
– Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju podzemnih in nadzemnih zabojnikov za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev:
Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio) 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek minimalno določenega števila vnosov na mesec, števila mesecev v zaračunanem obdobju in obračunske količine (v litrih izražene prostornine) enega vnosa komunalnih odpadkov,
Cbio – cena za storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sbio – sodilo za preračun cene za storitve iz druge alineje 2. točke tega sklepa izraženo v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Obio – obračunska količina bioloških odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek minimalno določenega števila vnosov na mesec, števila mesecev v zaračunanem obdobju in obračunske količine (v litrih izražene prostornine) enega vnosa bioloških odpadkov.
6. Obračun obdelave komunalnih odpadkov za storitve iz tretje alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo z območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, je:
Zo = Cobko x Kobko 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih (EUR),
Cobko – cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kobko – masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov izražena v kilogramih (kg).
7. Obračun obdelave bioloških odpadkov za storitve iz četrte alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo z območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, je:
Zo = Cobbio x Kobbio 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih (EUR),
Cobbio – cena obdelave bioloških odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kobbio – masa v obdelavo sprejetih bioloških odpadkov izražena v kilogramih (kg).
8. Obračun obdelave in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov za storitve iz tretje in pete alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo iz območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
pri obračunu obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, se za obračun storitve odlaganja komunalnih odpadkov upošteva delež od mase v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov, ki se po obdelavi odloži, in ki se ugotovi ob izdelavi predračunske kalkulacije cene storitve javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. Navedeni delež se ob vsaki spremembi objavi v ceniku storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
Zo = (Cobko x Kobko) + (Codko x Kodko) 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih (EUR),
Cobko – cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kobko – masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov izražena v kilogramih (kg),
Codko – cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kodko – delež od mase v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov, ki se po obdelavi odloži, izražen v kilogramih (kg).
9. Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za storitve iz pete alineje 2. točke tega sklepa, ki se na odlaganje pripeljejo z območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
Zo = Codko x Kodko 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih (EUR),
Codko – cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kodko – masa odloženih ostankov komunalnih odpadkov izražena v kilogramih (kg).
10. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse zakonsko predpisane dajatve.
11. Z dnem pričetka uporabe tega sklepa za posamezno občino preneha veljati in se uporabljati Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki št. 63-SU/2015 z dne 25. 11. 2015 in Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki št. 33-SU/2017 z dne 13. 12. 2017.
12. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne na podlagi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa, z dnem objave cenikov.
13. Cenik storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. Cenik drugih storitev oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh.
Št. SU-2d/2
Ljubljana, dne 10. marca 2021
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
predsednik 
Zoran Janković

AAA Zlata odličnost