Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Št. JR-1/2021 Ob-1806/21, Stran 823
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 2. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola za ravnatelje št. 01403-5/2008/4 z dne 18. 3. 2008, Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola za ravnatelje št. 01403-12/2015/7 z dne 3. 3. 2015, Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola za ravnatelje št. 01403-12/2015/14 z dne 13. 6. 2017, 17. člena Statuta Šole za ravnatelje in 23. člena Poslovnika o delu sveta Šole za ravnatelje, Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Šola za ravnatelje, Vojkova 63, Ljubljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 3. stopnje ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti,
– ima najmanj pet let delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih mestih,
– obvlada najmanj en tuji jezik.
Kandidati morajo k prijavi priložiti še:
– Europass življenjepis;
– svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe – izvirnik ali overjeno kopijo;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih mestih in
– dokazilo o znanju tujega jezika (javno veljavna listina).
Kandidat bo imenovan za obdobje 4 let.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja štiri leta, s pričetkom 1. 7. 2021. Po njegovem poteku je lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje svet šole s soglasjem ustanovitelja.
Prijave z življenjepisom in vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor Šole za ravnatelje« v osmih dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Šola za ravnatelje, Vojkova 63, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo pravočasno poslane po pošti. Za pravočasno oddano pošiljko se šteje priporočeno pošiljko, oddana na pošto vsaj zadnji dan roka za prijavo.
Nepopolne prijave, ki jih kandidati ne bodo dopolnili niti v dodatnem roku, ki bo naveden v pozivu na dopolnitev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji sklepa o izbiri.
Šola za ravnatelje 

AAA Zlata odličnost