Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Ob-1793/21, Stran 823
Svet zavoda Osnovne šole Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, na podlagi sklepa z dne 25. 2. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat/-ka nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite s programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo izločene in zavržene. Posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Mozirje 

AAA Zlata odličnost