Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik, stran 3042.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (september 2020), Odloka o odvajanju komunalne in padavinske vode v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 43/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 15. seji dne 10. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 93/20) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi določene višine nepovratnih sredstev se vsako leto objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za pridobitev sredstev. Če proračun občine za tekoče leto ne zagotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku, se pravilnik ne izvaja. Upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju največ treh let pred oddajo vloge za pridobitev subvencije, oziroma ocena obratovanja in prve meritve iztoka iz male komunalne čistilne naprave, ne smejo biti starejše od treh let od oddaje vloge.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-005/2021
Kamnik, dne 10. marca 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost