Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1036. Pravilnik o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 3093.

  
Na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 18. 3. 2021 sprejela
P R A V I L N I K 
o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja:
– volitve v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS);
– konstituiranje skupščine ZZZS (v nadaljnjem besedilu: skupščina);
– ustanovitev in volitve v območne svete območnih enot ZZZS (v nadaljnjem besedilu: območni sveti);
– imenovanje upravnega odbora ZZZS (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor);
– volitve članov upravnega odbora, predstavnikov delavcev ZZZS (v nadaljnjem besedilu: delavec).
II. VOLITVE V SKUPŠČINO 
2. člen 
(1) Volitve v skupščino razpiše skupščina najpozneje štiri mesece pred iztekom njenega štiriletnega mandata, ki se začne od dneva njene prve seje.
(2) Mandat prejšnje skupščine preneha s prvo sejo nove skupščine.
3. člen 
Nadomestne volitve se opravijo, če članu skupščine predčasno preneha mandat, razen če je do njenega izteka preostalo manj kot šest mesecev.
4. člen 
(1) V sklepu o razpisu volitev članov skupščine se določita dan razpisa volitev in dan glasovanja.
(2) Z dnem razpisa volitev začnejo teči roki za volilna opravila.
(3) Dan glasovanja se določi na delovni dan in je lahko različen za volitve v posameznih volilnih telesih, vendar mora biti določen za vsa volilna telesa v istem tednu.
(4) Sklep o razpisu volitev članov skupščine se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen 
(1) Člane skupščine volijo organizacije delodajalcev in organizacije zavarovancev po volilnih telesih, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki teh organizacij.
(2) Pravico voliti in biti voljeni v skupščino imajo državljani Republike Slovenije, ki imajo splošno volilno pravico, v skladu z zakonom, ki ureja volitve v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: splošna volilna pravica).
6. člen 
(1) Volitve v skupščino vodi in izvaja volilna komisija, ki jo ob razpisu splošnih volitev imenuje skupščina. Sestavljajo jo predsednik, njegov namestnik ter trije člani in njihovi namestniki.
(2) Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta med osebami, ki imajo pravno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. Polovica članov volilne komisije in njihovih namestnikov se imenuje na podlagi predlogov predstavnikov delodajalcev, druga polovica pa na podlagi predlogov predstavnikov zavarovancev v skupščini.
(3) Mandat volilne komisije traja štiri leta.
(4) Volilna komisija je sklepčna, če so namesto odsotnih članov navzoči njihovi namestniki. Če je odsoten tudi namestnik posameznega člana, lahko odsotnega člana nadomešča namestnik drugega člana. Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik.
(5) Člani volilne komisije so lahko samo osebe, ki imajo splošno volilno pravico, in ne smejo biti kandidati za člane skupščine.
(6) Volilna komisija odloča z večino glasov vseh članov oziroma njihovih namestnikov. Če je število glasov »ZA« in »PROTI« enako, odloči glas navzočega predsednika oziroma njegovega namestnika, če je predsednik odsoten.
(7) Volilna komisija lahko odloča na seji s fizično prisotnostjo ali na dopisni seji. Seja se lahko izvede na videokonferenčni način (v nadaljnjem besedilu: video-seja).
7. člen 
Naloge volilne komisije so predvsem:
1. skrbi za zakonitost volitev;
2. skrbi za tehnično izvedbo volitev;
3. potrjuje kandidature;
4. sklicuje in vodi volilne zbore volilnih teles;
5. ugotavlja izid volitev;
6. razpisuje volitve v volilnih telesih;
7. izdaja potrdila o izvolitvi.
8. člen 
(1) Ponovne volitve v volilnih telesih se opravijo, če volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki lahko vplivajo na izid volitev, razveljavi volitve v volilnem telesu.
(2) Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo najpozneje v petih dneh, ponovne volitve na podlagi novih kandidatur pa najpozneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev.
9. člen 
Interesno skupino delodajalcev sestavlja:
– 16 članov skupščine – predstavnikov delodajalcev, ki jih volijo gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirana za območje države, v volilnem telesu, ki voli predstavnike delodajalcev v Državni svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: interesne organizacije delodajalcev);
– štirje člani skupščine – predstavniki delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.
10. člen 
Interesno skupino zavarovancev sestavljajo interesne organizacije zavarovancev:
– 15 članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev, ki jih volijo reprezentativni sindikati za območje države, v volilnem telesu, ki voli predstavnike delojemalcev v Državni svet Republike Slovenije;
– en član – predstavnik kmetov, ki ga volijo organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države;
– sedem članov – predstavnikov upokojencev, ki jih volijo organizacije upokojencev, ki so organizirane za območje države;
– dva člana – predstavnika invalidov, ki ju imenuje Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije na podlagi zakona, ki ureja invalidske organizacije.
11. člen 
(1) Interesne organizacije delodajalcev iz prve alineje 9. člena tega pravilnika in interesne organizacije zavarovancev iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov skupščine, pošljejo svojo prijavo volilni komisiji v 15 dneh od dneva razpisa volitev. Če se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni komisiji, v postopku volitev članov skupščine ne morejo sodelovati.
(2) Volilna komisija sestavi seznam prijaviteljev po posameznih interesnih organizacijah.
(3) Prijavitelji posamezne interesne organizacije lahko o imenovanju članov skupščine sklenejo sporazum in ga v 45 dneh od dneva razpisa volitev posredujejo volilni komisiji.
(4) Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam vseh prijaviteljev, ki so se prijavili volilni komisiji in so sporazum podpisali, ter poimenski seznam imenovanih članov skupščine v številu, ki ga določa Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Statut).
(5) Če vsi prijavitelji v posamezni interesni organizaciji v določenem roku ne sklenejo in ne dostavijo volilni komisiji podpisanega sporazuma o imenovanju članov skupščine ali imenujejo neustrezno število članov, morajo v roku iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika volilni komisiji posredovati pisni seznam predstavnikov, imenovanih v volilno telo, znotraj posameznih interesnih organizacij, ter dostaviti kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov za člane skupščine.
(6) Prijavitelj lahko imenuje v volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je pri njem združenih organizacij. Prijavitelj, ki ne združuje več organizacij, lahko v volilno telo imenuje le po enega predstavnika. Poleg predstavnikov iz prvega in drugega stavka tega odstavka lahko imenuje vsaka organizacija iz prvega odstavka tega člena v volilno telo še po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih 5.000 članov. Prijavitelji priložijo seznamu predstavnikov, imenovanih v volilno telo (v nadaljnjem besedilu: elektorji), dokazilo o organiziranosti za območje države, pravila delovanja prijavitelja in podatke o številu članov.
12. člen 
(1) Kandidate za člane skupščine določijo organizacije delodajalcev in organizacije zavarovancev v skladu s svojimi pravili. Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov predložijo volilni komisiji najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja.
(2) Vlada Republike Slovenije predloži volilni komisiji sklep o imenovanju predstavnikov iz druge alineje 9. člena tega pravilnika 30 dni pred sejo ustanovne skupščine.
(3) Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije predloži volilni komisiji seznam imenovanih kandidatov iz četrte alineje 10. člena tega pravilnika 30 dni pred sejo ustanovne skupščine.
(4) Volilna komisija sestavi na podlagi potrjenih kandidatur seznam kandidatov po vrstnem redu, določenim z žrebom.
13. člen 
(1) Člane skupščine voli volilno telo po posameznih interesnih organizacijah na volilnem zboru na podlagi seznama potrjenih kandidatur.
(2) Volitve se opravijo, če je na volilnem zboru volilnega telesa navzoča večina vseh članov volilnega telesa.
(3) Če volilni zbor volilnega telesa ni sklepčen, se nov volilni zbor volilnega telesa skliče v nadaljnjih sedmih dneh. Na novem volilnem zboru volilnega telesa se volitve opravijo ne glede na število navzočih članov volilnega telesa.
14. člen 
Volilni zbor volilnega telesa interesne organizacije skliče predsednik volilne komisije najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja po elektronski pošti na elektronski naslov posameznega elektorja, ki je naveden med osebnimi podatki iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika. Vabilu priloži seznam članov volilnega telesa in seznam kandidatov.
15. člen 
(1) Volilna komisija izvede volitve na volilnem zboru posameznega volilnega telesa tajno z glasovanjem na glasovnicah, kjer je vrstni red kandidatov enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov.
(2) Vsak član volilnega telesa glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov skupščine se voli v volilnem telesu.
(3) Volilni zbor volilnega telesa se lahko odloči, da se glasovanje izvede javno z glasovanjem o celotnem seznamu kandidatov, če je število kandidatov na seznamu kandidatov enako številu članov skupščine, ki se voli v volilnem telesu.
(4) Predsednik volilne komisije v posebnih okoliščinah, ko ni mogoče sklicati volilnega zbora volilnega telesa z osebno navzočnostjo, lahko skliče volilni zbor volilnega telesa na dopisni način po elektronski pošti. Elektorji volilnega telesa najprej glasujejo o tem, ali bodo glasovali javno ali tajno. Javno se glasuje dopisno po elektronski pošti, tajno pa z vračilom glasovnice z navadno pošto. Glasovnicam mora biti priloženo navodilo za glasovanje.
(5) Neizpolnjene glasovnice ali glasovnice iz tega člena, na katerih ni mogoče ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval, so neveljavne.
(6) Ko je glasovanje končano, volilna komisija ugotovi izid glasovanja tako, da glede na način glasovanja prešteje število glasov za posameznega kandidata ali število glasov za listo. Volilna komisija ugotovi tudi število neveljavnih glasovnic, če se glasuje z glasovnicami.
16. člen 
(1) Za člane skupščine so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov.
(2) Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako najmanjše potrebno število glasov, odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilna komisija.
17. člen 
Ko je glasovanje končano, volilna komisija sestavi zapisnik o izidu glasovanja.
18. člen 
Volilna komisija izda izvoljenim ali imenovanim kandidatom potrdila.
19. člen 
Glede postopka potrjevanja kandidatur in varstva volilne pravice se smiselno uporabijo določbe zakona, ki ureja volitve v Državni zbor Republike Slovenije.
20. člen 
Stroški prostora, kjer se odvijajo volitve, stroški volilne komisije in potni stroški elektorjev za udeležbo na volitvah po volilnih zborih volilnih teles bremenijo ZZZS. Stroški za delo organov organizacij delodajalcev oziroma zavarovancev v zvezi z volitvami bremenijo te organizacije.
III. KONSTITUIRANJE SKUPŠČINE 
21. člen 
(1) Prvo sejo skupščine skliče predsednik skupščine najpozneje 15 dni po izvolitvi ali imenovanju večine članov v interesnih skupinah delodajalcev in interesnih skupinah zavarovancev.
(2) Prvo sejo skupščine vodi do izvolitve predsednika skupščine njen najstarejši član.
(3) Predsedujočemu seje pomaga strokovni delavec, ki ga določi generalni direktor ZZZS (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).
22. člen 
(1) Na prvi seji skupščine se najprej izvoli mandatna komisija za čas mandata skupščine. Spremembe v sestavi mandatne komisije med mandatom skupščina sprejema glede na izkazano potrebo.
(2) Naloge mandatne komisije so:
– pregleduje potrdila o izvolitvi in imenovanju ter morebitne pritožbe, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov;
– sestavlja poročila za skupščino, katerih sestavni deli so seznam članov in potrdila o izvolitvi oziroma imenovanju.
(3) Mandatna komisija poroča skupščini na prvi seji skupščine ob izvolitvi za nov mandat in ob vsaki spremembi med člani skupščine ob nadomestnem mandatu.
23. člen 
(1) Na predlog mandatne komisije skupščina potrjuje mandate članov na prvi seji, nadomestne mandate za nove člane pa na prvi seji po izvolitvi oziroma imenovanju. O vsakem spornem mandatu odloča skupščina posebej.
(2) Če mandat člana skupščine ni potrjen, skupščina obvesti o tem volilno komisijo, ki v tem primeru ravna v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(3) Prva seja skupščine se lahko izvede, če je navzoča večina novih članov skupščine iz interesne skupine delodajalcev in interesne skupine zavarovancev.
24. člen 
(1) Po potrditvi mandatov skupščina izvoli predsednika skupščine in njegovega namestnika.
(2) Najprej se opravijo volitve predsednika skupščine, po njegovi izvolitvi pa se po enakem postopku opravijo volitve namestnika predsednika skupščine.
(3) Če je predsednik skupščine izvoljen med predstavniki delodajalcev, mora biti njegov namestnik izvoljen med predstavniki zavarovancev in obratno.
25. člen 
(1) Posameznega kandidata za predsednika skupščine ali njegovega namestnika lahko predlaga najmanj pet članov skupščine. Predlog kandidature se predloži pisno predsedujočemu na skupščini.
(2) Predlog kandidature mora vsebovati podatke o kandidatih: ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko. Kandidati morajo s kandidaturo soglašati.
26. člen 
Volitve predsednika skupščine in njegovega namestnika se opravijo s tajnim glasovanjem. Skupščina lahko na predlog predsedujočega na skupščini z večino glasov navzočih članov odloči, da se volitve opravijo z javnim glasovanjem.
27. člen 
Volitve s tajnim glasovanjem izvede predsedujoči na skupščini s pomočjo strokovnega delavca in dveh članov skupščine, ki ju izvoli skupščina na predlog predsedujočega na skupščini med predstavniki delodajalcev in predstavniki zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: komisija za izvedbo volitev).
28. člen 
(1) Tajno se glasuje z glasovnico.
(2) Če je predlagan en sam kandidat za predsednika skupščine oziroma njegovega namestnika, se na glasovnici navedeta ime in priimek kandidata ter opredelitev »ZA« in »PROTI«. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži opredelitev »ZA« ali »PROTI«. Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina navzočih članov skupščine.
(3) Če je predlaganih več kandidatov, se ti na glasovnici navedejo po zaporednih številkah po abecednem redu njihovih priimkov. Glasuje se za enega kandidata, in sicer tako, da se obkroži številka pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se glasuje. Izvoljen je kandidat, ki je dobil največje število glasov.
(4) Če sta pri volitvah dobila dva ali več kandidatov enako največje število glasov, se glasovanje ponovi na enak način, kot ga določa drugi odstavek tega člena. Če sta tudi pri ponovljenem glasovanju dobila dva ali več kandidatov enako največje število glasov, odloči o izvolitvi med njimi žreb. Žrebanje opravi predsedujoči na skupščini ob pomoči komisije za izvedbo volitev.
(5) Glasovnica, iz katere ni mogoče razbrati volje člana skupščine, je neveljavna.
29. člen 
Izid volitev za predsednika skupščine in njegovega namestnika razglasi predsedujoči na skupščini na podlagi poročila komisije za izvedbo volitev o izidu glasovanja. Skupščina potrdi izid glasovanja z ugotovitvenim sklepom.
30. člen 
(1) O predčasnem prenehanju mandata člana skupščine se obvesti predsednika volilne komisije, ki začne postopek za nadomestno imenovanje.
(2) Volilna komisija ugotovi prenehanje mandata članu skupščine iz prejšnjega odstavka na podlagi:
– obvestila o smrti;
– pisnega dokazila o tem, da je član skupščine izgubil status predstavnika interesne skupine vseh podpisnic sporazuma;
– pisnega obvestila člana skupščine, da se odpoveduje mandatu člana skupščine;
– dokumentacije, ki izkazuje druge razloge za prenehanje mandata (npr. obvestilo državnega in drugega organa o nezdružljivosti opravljanja funkcije člana skupščine z opravljanjem druge funkcije ali dejavnosti, pravnomočna sodba o izreku kazni zapora nad šest mesecev).
(3) V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka je veljavno sporočilo interesne organizacije, ki je kandidata izvolila. V primeru sklenjenega sporazuma velja dokazilo, ki so ga podpisale vse članice sporazuma. Če se vse podpisnice sporazuma ne strinjajo s prenehanjem mandata, dokazilo ni veljavno.
(4) Volilna komisija pošlje članom skupščine informacijo o postopku nadomestnega imenovanja člana skupščine.
31. člen 
(1) Če članu skupščine predčasno preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve ali imenovanje v skladu s postopkom, na podlagi katerega je bil ta član skupščine imenovan oziroma izvoljen ob začetku mandata v skladu s tem pravilnikom.
(2) Če je bil med interesnimi organizacijami delodajalcev oziroma zavarovancev sklenjen sporazum o imenovanju članov, ali gre za imenovanja članov interesnih organizacij iz druge alineje 9. člena in četrte alineje 10. člena tega pravilnika, interesne organizacije delodajalcev oziroma zavarovancev, iz katerih je bil član skupščine, katerega mandat se nadomešča, izvedejo nadomestno imenovanje. Ugotovitveni sklep volilna komisija pošlje skupščini.
(3) Če so bile volitve znotraj interesne organizacije izvedene na podlagi odprte kandidatne liste, volilna komisija sprejme ugotovitveni sklep, da je nov član skupščine postal kandidat, ki je med neizvoljenimi kandidati v isti interesni organizaciji dobil največ glasov. Ugotovitveni sklep volilna komisija pošlje skupščini.
(4) Če so bile volitve znotraj interesnih organizacij izvedene na podlagi zaprte kandidatne liste, volilna komisija o tem obvesti skupščino, ki razpiše nadomestne volitve.
(5) Za celoten postopek nadomestnega imenovanja člana skupščine in potrditev njegovega mandata se uporabljajo določbe tega pravilnika.
IV. USTANOVITEV IN VOLITVE V OBMOČNE SVETE 
32. člen 
(1) Skupščina lahko sprejme sklep o ustanovitvi območnih svetov, v katerem opredeli njihovo sestavo.
(2) Če skupščina sprejme sklep iz prejšnjega odstavka, hkrati s sklepom o razpisu volitev iz 2. člena tega pravilnika sprejme tudi sklep o razpisu volitev članov območnih svetov.
(3) Volitve in imenovanja članov območnih svetov se opravijo po enakih postopkih, ki veljajo za člane skupščine.
(4) Mandate članov območnega sveta potrjuje skupščina v skladu s postopkom, ki velja za potrjevanje mandatov članov skupščine.
(5) Mandat članov območnega sveta je vezan na mandat članov skupščine.
(6) Predsednika in namestnika predsednika območnega sveta izvolijo člani območnega sveta na svoji ustanovni seji.
(7) Glede sprememb članov območnih svetov med mandatom se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za člane skupščine.
V. IMENOVANJE UPRAVNEGA ODBORA 
33. člen 
(1) Kandidate za člane upravnega odbora med predstavniki delodajalcev in predstavniki zavarovancev določijo člani skupščine posamezne interesne organizacije na prvi seji skupščine.
(2) Na podlagi predlogov iz prejšnjega odstavka in predloga delavcev se sestavi lista kandidatov za člane upravnega odbora.
(3) Predsednik skupščine in njegov namestnik ne moreta kandidirati za člana upravnega odbora.
(4) Če je za člane upravnega odbora v posamezni interesni organizaciji iz prvega odstavka tega člena predlaganih več kandidatov od števila mest, se glasuje o predlaganih kandidatih z javnim glasovanjem, razen če skupščina z večino navzočih članov ne odloči drugače. Člani upravnega odbora postanejo kandidati, ki dobijo največ glasov v posamezni interesni organizaciji.
34. člen 
Skupščina potrdi člane upravnega odbora z ugotovitvenim sklepom.
35. člen 
(1) Po imenovanju članov upravnega odbora skupščina med njimi izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika na način, kot je določen za izvolitev predsednika in namestnika skupščine v 24. do 29. členu tega pravilnika.
(2) Če je predsednik skupščine izvoljen iz vrst delodajalcev, mora biti predsednik upravnega odbora iz vrst zavarovancev in obratno.
(3) Če je predsednik upravnega odbora imenovan iz vrst predstavnikov delodajalcev, mora biti njegov namestnik imenovan iz vrst predstavnikov zavarovancev in obratno.
36. člen 
Če članu upravnega odbora predčasno preneha mandat, se nadomestno imenovanje člana upravnega odbora za čas do konca mandata opravi na seji skupščine po ugotovitvi razlogov za prenehanje mandata v skladu z postopkom, na podlagi katerega je bilo izvedeno imenovanje ob začetku mandata.
VI. VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA, PREDSTAVNIKOV DELAVCEV 
37. člen 
(1) Volitve članov upravnega odbora razpiše generalni direktor s sklepom, v katerem določi dan in čas glasovanja ter imenuje volilni odbor.
(2) Čas glasovanja iz prejšnjega odstavka mora biti določen tako, da lahko glasujejo vsi delavci glede na uradne ure in poslovni čas ZZZS.
(3) Od dneva razpisa volitev do glasovanja mora preteči najmanj 21 dni.
(4) Volitve potekajo izključno prek interne računalniške aplikacije »Volitve za člane UO« tako, da je zagotovljena anonimnost glasovanja.
(5) Sklep o razpisu volitev se objavi na intranetni strani eGradiva in se po elektronski pošti pošlje vsem delavcem.
(6) Kot organizacijska enota v volilnih postopkih se štejejo območne enote ZZZS, direkcija ZZZS in področna enota informacijski center.
38. člen 
(1) Volilni odbor iz prvega odstavka prejšnjega člena ima štiriletni mandat.
(2) Volilni odbor ima tri člane, in sicer:
– predstavnik delavcev direkcije ZZZS;
– predstavnik delavcev območne enote ZZZS;
– predstavnik Sindikata delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije.
(3) Volilnemu odboru pri glasovanju in ugotavljanju izidov glasovanja, tehnično pomoč nudi predstavnik področne enote informacijski center.
(4) Volilni odbor ima naslednje naloge:
1. opravlja tehnično delo v zvezi z izvedbo volitev;
2. preverja formalno popolnost posamezne kandidature in izpolnjevanje pogojev kandidatov v skladu s tem pravilnikom;
3. sprejme in objavi kandidatno listo;
4. nadzira izvedbo volitev;
5. poda predlog generalnemu direktorju za ponovitev volitev ali nadomestne volitve;
6. ugotavlja in razglaša izid volitev;
7. izvoljenima predstavnikoma izda potrdilo o izvolitvi;
8. predloži skupščini predlog kandidatov v imenovanje;
9. poroča delavcem o izidu in poteku volitev.
(5) Skupščini se v imenovanje predlagata kandidata z največjim številom volilnih glasov, pri tem pa skupščini ne moreta biti predlagana dva kandidata iz iste organizacijske enote in vsaj en kandidat mora biti delavec območne enote ZZZS.
39. člen 
(1) Delavci imajo pravico glasovati na volitvah, če imajo na dan razpisa volitev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pravice glasovanja nima generalni direktor.
(3) Pogoj za kandidaturo delavca je, da je kandidat strokovni delavec v ZZZS in zaposlen neprekinjeno najmanj zadnja tri leta pred dnem razpisa volitev.
(4) Generalni direktor, sekretar ZZZS, vodje-direktorji območnih enot ZZZS, področij, sektorjev in področne enote informacijski center ter člani volilnega odbora in oseba iz tretjega odstavka prejšnjega člena ne smejo kandidirati.
40. člen 
(1) Kandidata lahko predlaga najmanj 30 delavcev z aktivno volilno pravico ali sindikat.
(2) Delavec da lahko pisno podporo le enemu kandidatu. Če bi posamezni delavec podprl več kandidatov, se upošteva tista podpora, ki je bila dana kandidatu prej.
(3) Kandidatura se vloži tako, da predlagatelj izpolni obrazec »Kandidatura za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev«, ki je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ga pošlje volilnemu odboru v desetih dneh od dneva razpisa volitev. Obrazec mora biti izpolnjen v vseh rubrikah.
(4) Kandidat je lahko uvrščen na kandidatno listo, če poda pisno izjavo, da se s kandidaturo strinja na obrazcu »Soglasje h kandidaturi za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev«, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Njegova izjava je nepreklicna in se priloži obrazcu iz prejšnjega odstavka.
(5) Volilni odbor najmanj osem dni pred volitvami objavi kandidatno listo na intranetni strani eGradiva in po elektronski pošti pošlje vsem delavcem.
(6) Kandidatna lista mora vsebovati:
– priimek in ime kandidata;
– doseženo izobrazbo, delovno mesto in organizacijsko enoto, v kateri je kandidat zaposlen;
– navedbo predlagatelja, ki je prvopodpisani ali formalni vlagatelj kandidature.
(7) Kandidati morajo biti na kandidatni listi razvrščeni po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov.
41. člen 
(1) Glasovanje poteka v terminu volitev tako, da delavec prek svoje prijave v računalnik odpre aplikacijo, kjer se mu na zaslonu prikaže glasovnica. Glasovanje izven časa, določenega v sklepu o razpisu volitev, ni mogoče, glasovi se ne upoštevajo.
(2) Glasovnica za glasovanje vsebuje:
– seznam kandidatov, navedenih po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov;
– navodilo o načinu glasovanja.
(3) Delavec glasuje v skladu z navodili o glasovanju za dva kandidata.
(4) Glasuje lahko vsak delavec z volilno pravico neposredno. Glasovanje v imenu drugega delavca oziroma pooblaščanje ni dopustno, glasovi se ne upoštevajo.
42. člen 
(1) Po končanem glasovanju volilni odbor pregleda rezultate glasovanja in ugotovi rezultat volitev.
(2) Za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev, se predlagata v imenovanje skupščini tista kandidata, ki sta dobila največ glasov.
(3) Če sta največje število glasov dobila kandidata, ki nista iz zadevne območne enote ZZZS, je poleg kandidata, ki je prejel največ glasov, izvoljen tisti kandidat iz območne enote ZZZS, ki je prejel največje število glasov.
(4) Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število glasov, odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor.
(5) Volilni odbor razglasi volilni rezultat z objavo na intranetni strani eGradiva.
(6) Na podlagi ugotovljenega rezultata volitev volilni odbor predloži skupščini predlog kandidatov v imenovanje za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev.
(7) Če volilni rezultat ni ustrezen, ker ni bilo izvoljeno zadostno število članov upravnega odbora, predstavnikov delavcev, ali izvoljeni ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, volilni odbor razpiše dopolnilne ali nadomestne volitve.
(8) Če med mandatom pride do prenehanja katerega od izvoljenih in imenovanih članov upravnega odbora, predstavnika delavcev, postane član upravnega odbora delavec, ki je na volitvah prejel naslednje največje število glasov. Če tega ni, se izvedejo nadomestne volitve v skladu s postopkom, ki velja za redne volitve v upravni odbor, da se zagotovi popolnitev članov upravnega odbora, predstavnikov delavcev, ob upoštevanju 3. člena tega pravilnika.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
43. člen 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda (Uradni list RS, št. 38/93, s spremembami in dopolnitvami št. 0201-11/6-2001 z dne 15. 3. 2001 in št. 0201-15/2b-2005 z dne 23. 6. 2005).
44. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2021, prvič pa se uporabi za volitve v skupščino, upravni odbor in območne svete območnih enot ZZZS za mandat 2021‒2025.
Št. 9000-4/2021-DI/12
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2020-2711-0100
Lučka Böhm 
predsednica Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost