Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

997. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice, stran 3029.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) in v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice 
1. člen
S tem odlokom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/20 z dne 24. 6. 2020).
NAMEN 
2. člen 
Besedilo 1. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) in hišnih črpališč za objekte na območju Občine Dolenjske Toplice.
Skladno s pogoji razpisa se lahko sofinancira tudi izgradnja sekundarnega kanala za priklop na javno kanalizacijo.
JAVNI RAZPIS 
3. člen 
Besedilo 3. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva za postavitev MKČN in hišnih črpališč v Občini Dolenjske Toplice se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje pridobitve sredstev.
Če proračun občine za tekoče leto ni sprejet ali ne zagotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku, se pravilnik ne izvaja.
VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI 
4. člen 
Besedilo 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Višina sofinanciranja MKČN za posamezen objekt v katerem ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče znaša največ do 1.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja MKČN za posamezen objekt za občane Občine Dolenjske Toplice, ki v objektu nimajo stalnega prebivališča znaša največ 800,00 EUR.
Višina sofinanciranja MKČN za posamezen objekt za ostale upravičence znaša največ 500,00 EUR.
Sofinanciranje ne sme presegati 50 % investicijske vrednosti MKČN z DDV.
Upravičencem se za nakup in vgradnjo hišnega črpališča dodelijo finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR, vendar največ 50 % izkazane vrednosti upravičenih stroškov nakupa in vgradnje hišnega črpališča brez DDV.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma več stanovanjskih hiš na skupno MKČN ali hišno črpališče, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše, oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno MKČN ali hišno črpališče, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
UPRAVIČENI STROŠKI 
5. člen 
Besedilo 7. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Upravičeni stroški so: stroški nakupa MKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo hišnega črpališča.
Upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju največ do treh let pred objavo razpisa.
POGOJI IN OMEJITVE 
6. člen 
Besedilo 8. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– MKČN mora biti v skladu z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti v skladu z 19. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– ob vlogi je potrebno predložiti potrdilo izvajalca javne službe o ustreznosti in velikosti MKČN ter soglasje izvajalca javne službe o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na drugo in tretjo alinejo tega člena. Ob zahtevku za izplačilo pa je potrebno poleg analiznih izvidov, izdanih s strani akreditiranega laboratorija priložiti še Poročilo o prvih meritvah, potrjenih s strani izvajalca javne službe;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 2. 2015 in pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– lastnik MKČN med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave, pri pooblaščenem izvajalcu naroči prve meritve in izpolni poročilo o prvih meritvah – Priloga 2 (5. člen, 6. točka Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015)) priloženi analizni izvid pa mora, kot dokazilo, posredovati na Komunalo Novo mesto d.o.o. in Občino Dolenjske Toplice;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MKČN;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– upravičenci morajo na svoje stroške zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN;
– objekt mora biti obvezno priključen na javno kanalizacijsko omrežje do oddaje vloge za subvencioniranje, ko gre za vgradnjo hišnega črpališča;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Dolenjske Toplice.
KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2021-12
Dolenjske Toplice, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost