Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih in službenih/uradnih potnih listov, stran 23.

  
Na podlagi pete alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MONGOLIJE O ODPRAVI VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA KRATKOROČNO BIVANJE ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH IN SLUŽBENIH/URADNIH POTNIH LISTOV 
1. člen 
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih in službenih/uradnih potnih listov, sklenjen v Ljubljani 16. oktobra 2020.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v mongolskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MONGOLIJE O ODPRAVI VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA KRATKOROČNO BIVANJE ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH IN SLUŽBENIH/URADNIH POTNIH LISTOV 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Mongolije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v želji okrepiti prijateljske odnose ter poenostaviti potovanja med Republiko Slovenijo in Mongolijo dogovorili:
1. člen 
Državljani pogodbenic, imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih/uradnih potnih listov, lahko v skladu z določbami tega sporazuma vstopijo na območje druge pogodbenice, potujejo čezenj in na njem bivajo brez vizuma največ devetdeset (90) dni v obdobju sto osemdesetih (180) dni.
2. člen 
Sporazum velja za te kategorije potnih listov:
– za Mongolijo: veljavni diplomatski in uradni potni listi;
– za Republiko Slovenijo: veljavni diplomatski in službeni potni listi.
3. člen 
1. Državljani Republike Slovenije, imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov, lahko na ozemlju Mongolije bivajo največ devetdeset (90) dni v obdobju sto osemdesetih (180) dni.
2. Državljani Mongolije, imetniki veljavnih diplomatskih ali uradnih potnih listov, lahko na ozemlju Republike Slovenije bivajo največ devetdeset (90) dni v obdobju sto osemdesetih (180) dni.
3. Sporazum ne vpliva na možnost pogodbenic, da v skladu s svojim notranjim pravom podaljšata trajanje bivanja na več kot devetdeset (90) dni.
4. člen 
Imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih/uradnih potnih listov pogodbenic lahko vstopijo na ozemlje druge pogodbenice na vseh mejnih prehodih za mednarodni potniški promet, če so izpolnjene potrebne formalnosti v skladu z veljavnimi predpisi pristojnih organov druge pogodbenice.
5. člen 
Sporazum državljanov pogodbenic ne odvezuje od spoštovanja zakonov in predpisov druge pogodbenice pri vstopu na njeno ozemlje in med bivanjem na njem.
6. člen 
Pogodbenici si pridržujeta pravico, da zavrneta vstop na svoje ozemlje in bivanje na njem državljanu druge pogodbenice, imetniku veljavnega diplomatskega ali službenega/uradnega potnega lista, ki je razglašen za nezaželenega ali ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop na ozemlje pogodbenic in bivanje na njem.
7. člen 
1. Sporazum ne vpliva na veljavne zakone in/ali predpise pogodbenic s področja notranje varnosti ter vstopa, bivanja ali gibanja tujcev.
2. Pogodbenici lahko zaradi državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja v celoti ali delno začasno prenehata izvajati sporazum. Pogodbenica po diplomatski poti takoj in najpozneje v dvainsedemdesetih (72) urah drugo pogodbenico po diplomatski poti uradno obvesti o uvedbi in umiku takih ukrepov. Ukrepi začnejo ali prenehajo veljati na dan prejema uradnega obvestila.
8. člen 
1. Pogodbenici si v tridesetih (30) dneh po podpisu sporazuma po diplomatski poti izmenjata vzorce svojih veljavnih diplomatskih in službenih/uradnih potnih listov.
2. Ob uvedbi novih ali spremembah obstoječih diplomatskih ali službenih/uradnih potnih listov si pogodbenici najmanj trideset (30) dni pred začetkom njihove uporabe po diplomatski poti izmenjata vzorce novih ali spremenjenih potnih listov, skupaj s podrobnimi informacijami o varnostnih elementih in uporabnosti.
9. člen 
1. Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s soglasjem obeh pogodbenic.
2. Spremembe ali dopolnitve, ki so sestavni del sporazuma, se sklenejo v obliki posebnih protokolov in začnejo veljati v skladu s določbami 11. člena.
10. člen 
Spori, povezani z izvajanjem ali razlago sporazuma, se rešujejo s posvetovanji ali pogajanji med pogodbenicama.
11. člen 
1. Sporazum začne veljati prvega dne naslednjega meseca po dnevu prejema zadnjega od pisnih uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenici ga lahko odpovesta s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati devetdeset (90) dni od prejema takega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. oktobra 2020 v dveh izvirnikih v slovenskem, mongolskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
GAŠPER DOVŽAN l.r.
 
 
državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije
ZA VLADO 
MONGOLIJE 
 
BATTUNGALAG 
GANKHUURAI l.r.
 
izredna in pooblaščena 
veleposlanica Mongolije 
v Republiki Sloveniji 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-3/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-1811-0010
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost