Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1022. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja, stran 3080.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 20. seji dne 18. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja 
1. člen 
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav za nameščanje obvestil in reklam na reklamnih objektih.
2. člen 
V Občini Prebold razpolagamo z naslednjimi reklamnimi objekti, namenjeni za oglaševanje:
1) Plakatna mesta – 16 plakatnih panojev po Občini Prebold.
2) Avtobusne postaje – 7 mest na naslednjih lokacijah:
Lokacija 1: regionalna cesta v smeri proti Ljubljani,
Lokacija 2: regionalna cesta v smeri proti Celju,
Lokacija 3: Latkova vas: regionalna cesta Latkova vas–Prebold, smer Prebold,
Lokacija 4: Latkova vas: regionalna cesta Latkova vas–Prebold, smer Prebold,
Lokacija 5: Latkova vas: regionalna cesta Prebold–Latkova vas, smer Groblja,
Lokacija 6: Dolenja vas: regionalna cesta Prebold–Latkova vas – smer Groblja,
Lokacija 7: Dolenja vas – zahod, nasproti novega bloka.
3) Transparent čez cesto:
– Prebold–Most čez Bolsko
– Šešče–Most čez Savinjo.
4) Začasna plakatna mesta – 8 kom, ki se postavijo za namen obveščanja volilne in referendumske kampanje na mesto, ki jih določi občina.
5) Oglasno mesto na Bazenu Prebold.
3. člen 
Naročila za plakatiranje se sprejemajo na sedežu Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold z veljavno naročilnico. Plakatiranje in nameščanje transparentov opravljajo delavci režijskega obrata (v nadaljevanju izvajalec), v kolikor ni drugače določeno.
4. člen 
Plakatiranje se obračunava po veljavnem ceniku. Obračunska enota je 7 dni/plakat in vsak naslednji dan/plakat, avtobusna postaja najmanj mesečni najem/plakat, transparent 7 dni, začasna plakatna mesta v času volilne kampanje, oglasno mesto na Bazenu Prebold za čas kopalne sezone.
Plakatiranje za društva s sedežem v Občini Prebold in neprofitne organizacije za netržno dejavnost je brezplačno.
5. člen 
Rezervacija plakatiranja je potrjena z dnem, ko je dostavljena naročilnica in plakati, oziroma skladno s pogodbo o plakatiranju in oglaševanju.
6. člen 
Nameščanje in lepljenje plakatov na plakatna mesta je predvidoma vsak torek, v kolikor ni moteno s strani nepredvidljivih okoliščin (vremenske razmere, zapore cest idr.). Nameščanje na avtobusne postaje poteka vsak prvi torek v mesecu. Nameščanje transparentov je ob ponedeljkih. Nameščanje na začasne table po potrebi v času volilne kampanje. Nameščanje na Bazenu Prebold na začetku kopalne sezone.
7. člen 
Za nameščanje na plakatnih mestih, na ostalih objektih morajo biti plakati oziroma transparenti dostavljeni na naslov izvajalca do petka, za nameščanje v naslednjem tednu. Plakate se opremi z žigom Občine Prebold. Kolikor je dan nameščanja dela prost dan, se namestitev izvede prvi naslednji delovni dan. V primeru zakasnitve dostave plakatov, ima izvajalec pravico prestaviti plakatiranje na naslednji možni termin. Na željo naročnika se plakatiranje lahko izvede na drug dan in v tem primeru je cena storitve višja, po ceniku.
8. člen 
Odgovornost za izgled in vsebino plakatov in ostalih oglasnih sporočil ter spoštovanje zakonskih predpisov nosi naročnik sam. Prepovedano je oglaševanje ali reklamiranje drog, alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov, nasilja ipd.
9. člen 
V skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati oziroma transparenti v slovenščini, oziroma v slovenskem prevodu.
10. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo plakate naročnika enakomerno porazdelil po lokacijah. Naročnik ima možnosti izbire lokacij, katere se v okviru možnosti upoštevajo.
11. člen 
Osnove za obračune so navedene v veljavnem ceniku.
12. člen 
Izvajalec sproti nadzoruje stanje na terenu in odpravlja nepravilnosti. Izvajalec ne odgovarja za škodo povzročeno s strani tretje osebe. V primeru, ko naročnik ne dostavi rezervnih oziroma nadomestnih plakatov, ima izvajalec pravico nadomestiti potrgane in kakorkoli poškodovane plakate z belo podlago ali drugimi plakati.
13. člen 
Reklamacije se upoštevajo v kolikor naročnik natančno opredeli napake. Izvajalec se obvezuje, da bo napake odpravil najkasneje v roku 24 ur od prejema pisne reklamacije. Reklamacije po poteku plakatne akcije se ne upoštevajo.
14. člen 
Odlok o načinu in pogojih plakatiranja in Cenik plakatiranja sta izobešena na vidnem mestu v prostorih Občine Prebold in objavljena na spletni strani Občine Prebold – www. prebold.si.
15. člen 
S sprejetjem tega Odloka preneha veljati Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/01 z dne 13. 7. 2001.
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2020
Prebold, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost