Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Št. 100-30/2021 Ob-1790/21, Stran 822
Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Jožice Flander Maribor, sprejetega na seji sveta vrtca dne 25. 3. 2021, Svet Vrtca Jožice Flander Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Vrtca Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51, 2000 Maribor
Svet vrtca javno poziva zainteresirane kandidate, da pošljejo pisno prijavo na zgoraj razpisano delovno mesto.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat naj ob prijavi predloži:
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– življenjepis v predpisani obliki (EUROPASS),
– dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– vizijo in program vodenja vrtca,
– predstavitveno pismo:
– interes, zaradi katerega oseba kandidira, 
– dosedanje izkušnje v vzgoji in izobraževanju,
– sposobnosti (pedagoške, organizacijske, poslovodske sposobnosti za vodenje vrtca), 
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ob oddaji vloge naj ne bo starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku in zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pri nobenem od sodišč ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo ob oddaji vloge naj ne bo starejše od 30 dni).
Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51, 2000 Maribor, z oznako »Prijava za razpis ravnatelja – ne odpiraj« v roku 8 dni po objavi razpisa. Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvu vrtca do 12. ure zadnji dan roka.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predviden začetek dela bo 1. 9. 2021.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite v tajništvu vrtca preko elektronskega naslova: vrtec-jozice-flander.mb@guest.arnes.si ali na tel. 02/330-34-00.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Jožice Flander Maribor 

AAA Zlata odličnost