Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1009. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020, stran 3070.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. seji dne 31. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2020 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.655.799
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.848.237
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.447.572
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.012.147
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.409.205
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.047.677
706
DRUGI DAVKI
–21.456
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.400.665
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.525.863
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.225
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
94.900
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.019
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
762.658
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
43.868
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
43.868
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
763.694
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
763.001
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
694
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.514.738
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.874.218
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
422.858
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
65.594
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.260.766
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
125.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.212.776
410
SUBVENCIJE
198.841
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.100.726
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
431.298
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.481.911
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.183.892
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.183.892
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
243.853
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
106.243
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
137.610
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
1.141.061
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
1.141.061
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.141.061
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.091.143
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Neporabljena namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.556,91 € se prenesejo v leto 2021.
4. člen 
Saldo na računu proračunske rezerve za naravne nesreče na dan 31. 12. 2020 v višini 23.427,18 € se prenese v leto 2021.
5. člen 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja znaša 45.654.245,83 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2019-20
Kranjska Gora, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost