Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

987. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, stran 2990.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08, 17/15, 62/16 in 8/19) in Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 46/17) sta Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 8. seji dne 23. 12. 2020 in Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 1. seji dne 26. 1. 2021 sprejela naslednje
S P R E M E M B E     I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 
1. člen 
Prvi odstavek 4. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 46/17) (v nadaljevanju Statut) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) FIŠ izvaja nacionalni program raziskovalnega in razvojnega dela ter nacionalni program visokega šolstva na področjih naravoslovnih ved, tehničnih in tehnoloških ved, družbenih ved, humanističnih ved in umetnosti ter kmetijskih ved in veterine. Glavna področja delovanja FIŠ po predpisu, ki ureja uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) so:
(02) Umetnost in humanistika,
(03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost,
(04) Poslovne in upravne vede, pravo,
(05) Naravoslovje, matematika in statistika,
(06) Informacijske in komunikacijske tehnologije,
(07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
(08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo in
(10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve.«
2. člen 
Prvi odstavek 18. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) FIŠ ima prodekane za naslednja področja:
– izobraževanje,
– znanstveno-raziskovalno delo in
– študentska vprašanja (prodekan študent).«
3. člen 
V prvem odstavku 21. člena Statuta se črta tretja alineja, ki se glasi:
»sklicuje, predseduje in vodi delo Komisije za založniško dejavnost (KZD)«.
4. člen 
V 22. členu Statuta se črta drugi odstavek.
Člena 22 in 23 Statuta se zamenjata po vrstnem redu, tako da prejšnji 22. člen postane 23. člen in obratno.
5. člen 
Tretji odstavek 24. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(3) Kolegij dekana FIŠ sestavljajo dekan FIŠ in prodekani FIŠ iz vrst visokošolskih učiteljev.«
6. člen 
V petem odstavku 25. člena Statuta se briše beseda »štirje«.
7. člen
V zadnji alineji drugega odstavka 32. člena Statuta se briše besedilo:
»ki se sprejme najpozneje v roku šestih mesecev od dneva začetka veljavnosti tega Statuta«.
8. člen 
V prvem odstavku 35. člena Statuta se briše besedilo: »Komisija za založniško dejavnost (KZD)«.
9. člen 
V sedmi alineji drugega odstavka 37. člena Statuta se briše besedilo: »in jih skupaj s svojim mnenjem posreduje dekanu FIŠ v odločanje«.
10. člen 
Prva alineja prvega odstavka 40. člena Statuta se spremeni, tako da se glasi: »predsednik komisije, ki ga iz vrst visokošolskih učiteljev imenuje Senat FIŠ«.
11. člen 
Člen 41 Statuta se briše. Prejšnji 42. člen postane 41. člen.
12. člen 
Za 74. členom Statuta se doda nov, 75. člen Statuta, ki se glasi:
»(1) Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to upravičene razloge, kot npr. materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, ali ko ima podeljen poseben status v skladu s Statutom FIŠ.
(2) O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Komisija za študijske in študentske zadeve FIŠ.«
Člen 75 Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 46/17) postane člen 76, v skladu s tem pa se spremeni zaporedno številčenje pri vseh naslednjih členih.
13. člen 
Drugi odstavek 77. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(2) O prošnji za prehod odloča Komisija za študijske in študentske zadeve FIŠ na podlagi povprečne ocene kandidata in števila prostih vpisnih mest za posamezni letnik rednega študija. Če je prijav več, kot je razpoložljivih vpisnih mest, opravi KŠŠZ izbor na podlagi povprečne ocene študija in opravljenih študijskih obveznosti študentov.«
14. člen 
V tretjem odstavku 84. člena Statuta se doda nov stavek, ki se glasi:
»Če študent, po izteku dveh let od izdaje odločbe o nadaljevanju študija, ne izpolni pogojev za vpis v višji letnik oziroma ne dokonča študija, mora ponovno vložiti prošnjo za nadaljevanje študija.«
15. člen 
Drugi odstavek 107. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(2) Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, ima pravico do ugovora ali pritožbe v roku 15 dni od dneva, ko mu je bil vročen sklep. Kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov v študijskih zadevah Komisija za študijske in študentske zadeve FIŠ, kot drugostopenjski organ pa odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah Senat FIŠ. Zoper dokončno odločitev v zadevah v zvezi s študijem lahko študent sproži upravni spor.«
16. člen 
Člen 118 Statuta se briše.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Novo mesto, dne 23. decembra 2020
Predsednik Senata FIŠ 
prof. dr. Matej Makarovič 
dekan FIŠ 

AAA Zlata odličnost