Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

999. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Dolenjske Toplice, stran 3035.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 21., 29., 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, pogrebnih svečanostih, urejanju pokopališč in koncesijskemu aktu za podelitev koncesije v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 33/16) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Dolenjske Toplice 
1. 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na predlog podjetja Oklešen d.o.o., kot izvajalca gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe na področju Občine Dolenjske Toplice, potrdi Elaborat o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: 24-urna dežurna pogrebna služba.
2. 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi ceno izvajanja storitve 24-urne dežurne službe, ki je 211,47 EUR (z obračunanim 9,5 % DDV-jem) na pokojnika.
3. 
Cena storitve prične veljati naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izvajalec gospodarske javne službe na območju Občine Dolenjske Toplice, podjetje Oklešen d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
Št. 032-6/2021-28
Dolenjske Toplice, dne 21. marca 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost