Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1027. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2020, stran 3087.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, in 195/20 – odl. US) ter 16. in 71. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Škocjan za leto 2020 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija ZR 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
3.721.123,73
TEKOČI PRIHODKI 
3.212.058,23
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.863.895,04
700
Davki na dohodek in dobiček
2.579.022,00
703
Davki na premoženje
201.446,39
704
Domači davki na blago in storitve
83.085,16
706
Drugi davki
341,49
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
348.163,19
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
146.287,42
711
Takse in pristojbine
3.751,86
712
Globe in druge denarne kazni
14.925,02
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
183.198,89
72
KAPITALSKI PRIHODKI
12.532,80
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.818,50
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
10.714,30
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
496.532,70
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
197.250,34
741
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
299.282,36
II.
SKUPAJ ODHODKI 
4.247.719,08
40
TEKOČI ODHODKI 
906.306,70
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
297.030,37
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
48.687,91
402
Izdatki za blago in storitve
538.686,03
403 
Plačila domačih obresti
1.902,39
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.144.822,06
410
Subvencije
82.325,79
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
757.535,09
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
57.148,05
413
Drugi domači transferi
247.813,13
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.100.338,88
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.100.338,88
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
96.251,44
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
84.860,44
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.391,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
–526.595,35
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalnih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
63.342,72
55
ODPLAČILO DOLGA
63.342,72
550
Odplačilo domačega dolga
63.342,72
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII) – (II+V+VIII))
–589.938,07
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–63.342,72
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
526.595,35
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.958.023,69
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Škocjan.
Št. 410-0002/2021
Škocjan, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost