Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1033. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020, stran 3092.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je občinski svet na 16. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Straža za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2020.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki
3.859.204 EUR
II.
Skupaj odhodki
3.643.275 EUR
III.
Proračunski presežek
215.929 EUR
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0 EUR
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0 EUR
VI.
Prejeta minus dana posojila 
in sprememba kapitalskih deležev
0 EUR
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
0 EUR
VIII.
Odplačilo dolga
80.000 EUR
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
135.929 EUR
X.
Neto zadolževanje
–80.000 EUR
XI.
Neto financiranje
–215.929 EUR
Stanje sredstev na računih na dan 
31. 12. preteklega leta
–15.512 EUR
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 41000-2/2021-1
Straža, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost