Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1040. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško, stran 3103.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) je Občinski svet Občine Laško na 14. redni seji dne 24. 3. 2021 sprejel
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 
1. člen 
V grafičnem prikazu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 3/18, se v izvedbenem delu na karti 3, Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v M 1:5000, na listu z zaporedno št. 15 (G24-9), namenska raba na zemljišču s parcelnima št. 293/2 in 293/14 k.o. 2650 Debro, popravi tako, da se predmetne parcele uskladijo iz kmetijskega v stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo z oznako CU osrednja območja centralnih dejavnosti.
Parceli sta bili v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Laško (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško, Uradni list SRS, št. 46/87 in 44/88, Uradni list RS, št. 26/93, 86/01 in 98/02), veljavnih do uveljavitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško, določeni kot stavbno zemljišče.
2. člen 
Ta tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2018
Laško, dne 24. marca 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost