Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1024. Tržni red lokalne kmečke tržnice v Občini Prebold, stran 3082.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 20. redni seji dne 18. 3. 2021 sprejel
T R Ž N I   R E D 
lokalne kmečke tržnice v Občini Prebold 
1. člen 
S tem tržnim redom se ureja prodaja na lokalni kmečki tržnici v Občini Prebold, določajo pogoji in seznam blaga, s katerim se na tržnici lahko trguje, ter določajo tržni čas in dnevi za prodajo.
2. člen 
Upravljalec lokalne kmečke tržnice (v nadaljevanju: tržnica) je Občina Prebold.
Tržnico sestavljajo pokrite in nepokrite tržne površine.
Tržnica ni ograjena, ampak omejena s talnimi oznakami.
3. člen 
Upravljalec tržnice pripravi načrt razporeditve tržnega prostora in dodeli prodajalcem prodajna mesta – stojnice.
Prodajno mesto – stojnica se lahko odda v uporabo prodajalcem dnevno ali za določeno časovno obdobje. Prodajna mesta morajo biti vidno označena z imenom oziroma nazivom prodajalca.
4. člen 
Stojnice, ki se uporabljajo na tržnici, so last upravljalca in se za potrebe prodaje blaga na tržnici prodajalcem zagotovijo brezplačno.
Prodajalci odgovarjajo materialno za vse morebitne poškodbe stojnic.
5. člen 
Tržnica obratuje vsako soboto v mesecu med 8.00 in 10.30 uro.
Pokrita tržnica lahko obratuje tudi v času delovnih dni, kjer je prostor za prodajo raznih živilskih in neživilskih izdelkov lastne proizvodnje.
6. člen 
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom lastne proizvodnje:
– živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;
– neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago.
7. člen 
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– trgovci in gostinci,
– zadruge in
– drugi posamezniki in organizacije, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci. Kmetovalec lahko prodaja blago tudi od soseda – drugega kmetovalca, vendar mora biti to razvidno iz dokumentacije pri obeh ali vseh kmetovalcih, katerih blago se prodaja na tej stojnici.
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici ter pridobiti pisno soglasje Občine Prebold.
8. člen 
Prodajalci morajo zagotoviti, da bo blago za prodajo vidno označeno s prodajno ceno.
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana in običajna za merjenje določene vrste blaga, ter omogočiti kupcem vpogled v merjenje blaga.
9. člen 
Živila se smejo prodajati samo s stojnic, medtem ko je neživilske izdelke dovoljeno prodajati tudi s tal.
10. člen 
Prodajalci na tržnici so poleg tržnega reda dolžni spoštovati tudi ostale zakonske pogoje za prodajo, če so ti določeni posebej za izdelke, ki so predmet prodaje.
11. člen 
Prodajalci na tržnici so dolžni vzdrževati red in čistočo na stojnicah in na celotnem tržnem prostoru. Po končanem tržnem dnevu morajo očistiti stojnice ter prostor okoli nje in odstraniti vse odpadke.
12. člen 
Naloga upravljalca je, da vzdržuje stojnice in da skrbi za reden odvoz odpadkov s tržnega prostora.
13. člen 
Nadzor nad uporabo tržnice izvaja s strani župana pooblaščena oseba.
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega tržnega reda preneha veljati Tržni red (Uradni list RS, št. 58/01).
15. člen 
Tržni red začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2020
Prebold, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost