Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

995. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020, stran 3027.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS, 16/17, 13/18 in 195/20 – odl.US) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je občinski svet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 30. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrna za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020.
Konto
Opis
Realizacija proračuna 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.620.864
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.251.395
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.827.307
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.614.471
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
80.156
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
132.680
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
424.088
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
390.532
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.405
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
1.353
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.516
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
18.282
72
KAPITALSKI PRIHODKI
54.581
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
54.581
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
314.888
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
280.086
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
34.802
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.425.464
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
723.300
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
256.815
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
43.175
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
399.093
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
24.217
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
836.437
410
SUBVENCIJE
15.689
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
527.158
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
45.496
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
248.094
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
779.380
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
779.380
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
86.347
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
75.226
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
11.121
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.-)
195.400
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
43.398
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
43.398
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
175.300
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
175.300
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
63.498
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–131.902
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–195.400
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Dobrna.
Št. 4103-0001/2021-20(5)
Dobrna, dne 31. marca 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost