Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1010. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021, stran 3071.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. seji dne 31. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2021 (Uradni list RS, št. 195/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.487.834
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.552.509
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.340.492
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.006.369
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.425.670
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
908.453
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.212.017
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.618.770
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
98.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.474.247
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
255.700
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
175.700
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
80.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.679.625
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.666.530
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
13.095
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.720.037
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.583.705
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
473.338
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
69.050
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.914.457
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
126.860
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.949.743
410
SUBVENCIJE
180.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.475.678
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
532.743
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.761.322
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.578.543
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.578.543
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
608.046
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
375.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
233.046
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–3.232.203
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–3.232.203
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.232.203
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.232.203
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2020-9
Kranjska Gora, dne 31. marca 2021
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost