Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1031. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2020, stran 3091.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 16. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Metlika za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2020 obsega:
v EUR brez centov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Leto 2020
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.228.205
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.803.586
70
DAVČNI PRIHODKI
5.840.715
700 Davki na dohodek in dobiček
5.237.260
703 Davki na premoženje
463.907
704 Domači davki na blago in storitve
135.206
706 Drugi davki
4.342
71
NEDAVČNI PRIHODKI
962.871
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
811.623
711 Takse in pristojbine
11.718
712 Denarne kazni
6.517
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
133.013
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
60.640
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
60.640
73
PREJETE DONACIJE
50
730 Prejete donacije iz domačih virov 
50
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.363.929
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
793.210 
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev prorač. EU 
570.719
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.992.598
40
TEKOČI ODHODKI 
1.987.489
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
448.801
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
73.463
402 Izdatki za blago in storitve 
1.458.217
403 Plačila domačih obresti 
6.008
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.019.159
410 Subvencije 
339.638
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.600.805
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
281.234
413 Drugi tekoči domači transferi
797.482
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.684.561
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.684.561
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
301.388
431 Investicijski transferi 
164.693
432 Investicijski transferi PU 
136.695
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 
235.607
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II. 403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
241.211
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 
1.796.937
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
37.228
50
ZADOLŽEVANJE 
37.228
500 Domače zadolževanje
37.228
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
281.188
55
ODPLAČILA DOLGA
281.188
550 Odplačila domačega dolga
281.188
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.352
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–243.959
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–235.607
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
834.153
D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2020 znaša 91.972 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen 
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2021
Metlika, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 
 
 

AAA Zlata odličnost