Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Št. 15/100-001/2021 Ob-1789/21, Stran 821
Na podlagi sklepa Sveta Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, z dne 24. 3. 2021, Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 53., 53.a členu in 58. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca za vzgojo in izobraževanje v Dijaškem domu Lizike Jančar, Maribor,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima opravljen ravnateljski izpit (kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
5. ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
6. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
9. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Popolne pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja in s priloženimi kopijami vseh dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnima potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilom o nekaznovanosti ter potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, in potrdilo pristojnega Okrajnega sodišča o nepričetem kazenskem postopku, vsa potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od 15 dni, pošljete v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane na zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Dijaškega doma Lizike Jančar, Maribor 

AAA Zlata odličnost