Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Ob-1832/21, Stran 830
Na podlagi zlasti:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L 437, 28. 12. 2020, str. 30–42) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (UL L 347, 20. 12. 2013, str. 281–288);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1);
– Odločitve o podpori št. 4-1/37//MZ/0 za program »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – program ZERO500«, z dne 8. 4. 2020;
– Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13);
– Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-5/2021/5 z dne 30. 3. 2021 ter
– Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/ predpisi/splosni-pogoji-poslovanja)
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) objavlja
2. javni poziv ZERO500
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
1. Predmet in cilji javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije skladno s tem javnim pozivom (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).
Cilji javnega poziva so:
– zmanjšati energetsko revščino v gospodinjstvih socialno šibkih občanov,
– povečati energijsko učinkovitost stavb,
– izboljšati socialni status in življenjske pogoje vseh članov gospodinjstva,
– prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in
– ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po datumu veljavnosti tripartitne pogodbe za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov (tj. ko jo podpiše zadnja stranka). Tripartitno pogodbo na podlagi ter skladno z izdano Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada (v nadaljnjem besedilu: odločba) sklenejo vlagatelj, izvajalec posameznega ukrepa/kombinacije ukrepov ter Eko sklad (v nadaljnjem besedilu: tripartitna pogodba).
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za izvedbo enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov:
A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
B. toplotna izolacija zunanjih sten,
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Izvedba ukrepa ali kombinacije ukrepov, za katere se dodeli nepovratna finančna spodbuda skladno s tem javnim pozivom, predstavlja projekt (v nadaljnjem besedilu: projekt).
2. Vir in razpoložljiva sredstva, višina nepovratne finančne spodbude, upravičeni stroški
a) vir in razpoložljiva sredstva
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike za leto 2021, 2022 in 2023, in sicer:
– PP160328 PN4.1 – Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU (85 %) in
– PP160329 PN4.1 – Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba (15 %).
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 3.849.780,00 EUR. Vrednost razpoložljivih sredstev se lahko spremeni, zlasti v skladu s spremembami proračuna Republike Slovenije ter proračunskih zmogljivosti pristojnega Ministrstva za infrastrukturo.
Javni poziv se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«, na podlagi OP EKP 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodna energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« in specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.
b) višina nepovratne finančne spodbude in način razdelitve razpoložljivih sredstev
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620,00 EUR z DDV.
V primeru, da energetski svetovalec na predhodnem ogledu ugotovi, Eko sklad pa nato potrdi, da je strešna kritina stavbe dotrajana in je potrebna zamenjave, višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 % upravičenih stroškov ukrepa A toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, vendar ne več kot 15.000,00 EUR z DDV. V tem primeru izvedba drugega ukrepa oziroma kombinacije ukrepov ni mogoča. V primeru, da višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa A, določena z odločbo, ne presega 9.620,00 EUR z DDV, se lahko izvedejo tudi drugi ukrepi skladno s tem javnim pozivom (tj. do skupne višine 9.620,00 EUR z DDV).
Točna višina nepovratne finančne spodbude se določi s tripartitnimi pogodbami, in sicer na podlagi predračuna/ov za posamezni ukrep/kombinacijo ukrepov iz odločbe, ki ga/jih vlagatelj skladno s tem javnim pozivom predloži Eko skladu.
Skupna vrednost predračunov za izvedbo projekta (vseh izbranih ukrepov) ne sme presegati 9.620,00 EUR z DDV oziroma 15.000,00 EUR z DDV, če se nepovratna finančna spodbuda dodeli za izvedbo ukrepa A toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine, kot navedeno v drugem odstavku te točke.
V primeru, da bo do zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu, bo meja za dodelitev nepovratne finančne spodbude določena glede na datum, uro in minuto prejema popolne vloge, s katero se dodelijo vsa razpoložljiva sredstva.
V primeru, da preostanek razpoložljivih sredstev na javnem pozivu ne zadostuje za dodelitev nepovratne finančne spodbude v maksimalni višini 9.620,00 EUR z DDV (za izvedbo celotnega projekta) oziroma 15.000,00 EUR z DDV (če se nepovratna finančna spodbuda dodeli za izvedbo ukrepa A toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine kot navedeno v drugem odstavku te točke), se vlagatelju ponudi višina sredstev, ki so preostala na javnem pozivu, in sicer za izvedbo ukrepa/ov po prednostnem vrstnem redu, določenem v odločbi, upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev. V kolikor vlagatelj ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
c) upravičeni stroški
Financiranje upravičenih stroškov bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter pogoji določenimi v tem javnem pozivu.
Stroški spadajo med upravičene le, če se nanašajo na izvedbo projekta po tem javnem pozivu, o čemer presoja Eko sklad.
Obdobje upravičenosti stroškov za izvedbo projekta se šteje od datuma veljavnosti tripartitne pogodbe do najkasneje 30. 7. 2023. Stroški, ki so nastali pred ali po tem obdobju, niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.
Stroški so upravičeni samo, če:
– so neposredno povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter instalacijo opreme (GOI dela), ki so potrebni za izvedbo posameznega ukrepa;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena oziroma za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani in dokumentirani v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi predpisi.
Stroški, ki so neposredno povezani s posameznim ukrepom so na primer stroški:
– nakupa in vgradnje toplotne izolacije za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
– nakupa in vgradnje oken in/ali vhodnih vrat,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s sprejemniki sončne energije za pripravo tople vode,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s toplotno črpalko za pripravo tople vode (sanitarna toplotna črpalka),
– nakupa in vgradnje lokalnih stanovanjskih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– ki so drugače smiselno povezani z izvedbo posameznega ukrepa,
ter pripadajoči DDV.
Stroški niso upravičeni zlasti, če gre za:
– stroške za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme in gradbenih proizvodov;
– ostale stroške, ki niso posebej navedeni v Smernicah za pripravo predračuna oziroma jih ni možno smiselno umestiti pod upravičene stroške;
– notarske in odvetniške stroške idr.
Nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v predloženem predračunu, so praviloma neupravičeni stroški in niso predmet nepovratne finančne spodbude, razen v izrednih primerih, ko gre za okoliščine ali dogodke, ki jih izvajalec v svoji ponudbi ni mogel ali moral predvideti kljub temu, da je ravnal z vso dolžno skrbnostjo. V takih primerih velja, da so stroški upravičeni, če:
– se ukrep izvede le delno do višine nepovratne finančne spodbude določene s tripartitno pogodbo, ali
– se ukrep ne izvede, temveč se vzpostavi prvotno stanje. V tem primeru se dopušča, da se povrnejo stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo prvotnega stanja.
Stroški iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičene, če je bil o nastalem izrednem primeru Eko sklad predhodno obveščen s strani izvajalca in je delno izvedbo ukrepa ali vzpostavitev prvotnega stanja odobril.
V zgoraj navedenih primerih se znesek priznanih upravičenih stroškov za posamezni ukrep prilagodi dejansko nastalim stroškom, ki pa ne smejo presegati pogodbeno dogovorjene višine nepovratne finančne spodbude za posamezni ukrep. Morebitna neporabljena sredstva nepovratne finančne spodbude predvidena za posamezni ukrep, ki se ni izvedel v celoti, se razporedijo k naslednjim ukrepom, po prednostnem vrstnem redu določenem v odločbi.
Tehnični pogoji izvedbe posameznega ukrepa in upravičeni stroški za izvedbo posameznega ukrepa so podrobneje določeni v 4. točki tega javnega poziva ter v Smernicah za pripravo predračuna, ki so objavljene na spletni strani Eko sklada https://zero500.ekosklad.si/javni-poziv in so del tega javnega poziva (Priloga 1).
3. Upravičene osebe in pogoji ter zahteve za kandidiranje
a) upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt*;
2. je bila zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnica denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere**;
3. je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oziroma več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanja ali stanovanjske stavbe, kjer bo izveden projekt. Lastništvo mora biti zemljiškoknjižno urejeno pred vložitvijo vloge***.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora za dodelitev spodbude po tem javnem pozivu izpolnjevati tudi vsa merila in pogoje za določitev upravičencev do spodbud, ki so navedena v Splošnih pogojih Eko sklada.
* Izpolnjevanje pogoja vlagatelj potrdi s podpisano izjavo, ki je priloga vloge na ta javni poziv. Eko sklad si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni, da pogoj ni izpolnjen.
** Izpolnjevanje pogoja vlagatelj izkaže s predloženo kopijo ali več kopijami Odločb Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka (v nadaljnjem besedilu: odločba CSD), ki so obvezna priloga k vlogi na ta javni poziv.
*** Izpolnjevanje pogoja preveri Eko sklad z vpogledom v e-zemljiško knjigo.
b) pogoji, ki jih mora izpolnjevati stavba in njeni deli, kjer bo izveden projekt
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bo izveden projekt, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov na eno- ali dvostanovanjski stavbi ali stanovanju v dvostanovanjski stavbi (v nadaljnjem besedilu: predmetna nepremičnina).
Za predmetno nepremičnino mora biti izdano/izdana****:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti pred 1. 1. 2003 ali
– odločba o legalizaciji stavbe (če je bila stavba zgrajena pred 1. 1. 2003 in letnica izgradnje izhaja iz priložene odločbe) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– dovoljenje za objekte daljšega obstoja po 117. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967), pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih alinej in je izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv.
Vsi postopki pridobivanja upravne odločbe, ki izkazuje legalnost predmetne nepremičnine, morajo biti ob vložitvi vloge zaključeni, sicer bo Eko sklad vlogo zavrnil.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za dele stavbe, katerih namembnost je stanovanjska.
Če na dvostanovanjski stavbi, etažna lastnina ni vzpostavljena, se stavba za potrebe tega javnega poziva šteje za enostanovanjsko.
Predmetna nepremičnina mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali nadzidave izvedene po 1. 1. 2003 oziroma za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003, vendar ti deli ne predstavljajo upravičenega predmeta nepovratne finančne spodbude in na njih ukrepi ne smejo biti izvedeni. V tem primeru mora biti upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje tega dela stavbe, izdana pred vložitvijo vloge na ta javni poziv, sicer taka stavba ne more biti predmet nepovratne finančne spodbude.
**** Izpolnjevanje navedenih pogojev vlagatelj izkaže z izpolnitvijo izjave, ki je obvezna priloga k Vlogi.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ali razhajanj med podatki iz vloge/izjave ter podatki razvidnimi iz uradnih evidenc, si Eko sklad pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila.
4. Tehnični pogoji ukrepov
a) Tehnični pogoji ukrepov, za katere se lahko dodeli nepovratna finančna spodbuda:
A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,20 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,20 W/m2K:
Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki se predloži k predračunu.
Toplotna izolacija poševne strehe je upravičen strošek samo v primeru, ko je podstrešni prostor bivalen in ogrevan.
V primeru, da energetski svetovalec na predhodnem ogledu ugotovi, Eko sklad pa nato potrdi, da je strešna kritina stavbe dotrajana in potrebna zamenjave, je predmet tega ukrepa tudi zamenjava strešne kritine, vendar le v okviru vzdrževalnih del, za izvedbo katerih ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo (to pomeni, da izvedba tega ukrepa praviloma ne sme spreminjati konstrukcije, zmogljivosti, velikost in namembnost objekta).
Za preverjanje ustreznosti ukrepa se k predračunu predloži izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1).
B. toplotna izolacija zunanjih sten
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo toplotne izolacije zunanjih sten (tudi sten proti neogrevanim prostorom), če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Če je predmet ukrepa izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,280 W/m2K:
Slika 2
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki se predloži k predračunu.
Za preverjanje ustreznosti ukrepa se k predračunu predloži izjavo o lastnostih toplotne izolacije in v primeru izvedbe fasade tudi izjavo o lastnostih fasadnega sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitimi okni in vhodnimi vrati s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,2 W/m2K.
Okna in vhodna vrata, katerih površina se povečuje ali se spreminja njihova lega, niso predmet tega javnega poziva.
Okna in vhodna vrata morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena in tesnjena v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom.
Lastnosti oken in vhodnih vrat morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih oken in vhodnih vrat bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije, in sicer za nakup in vgradnjo solarnega sistema za pripravo tople vode s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije.
Ustreznost sprejemnika sončne energije bo preverjena na podlagi podatkovnega lista proizvoda skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma drugo ustrezno dokazilo.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka) razreda energijske učinkovitosti A ali več.
Ustreznost sanitarne toplotne črpalke bo preverjena na podlagi energijske nalepke ali podatkovnega lista proizvoda skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma drugo ustrezno dokazilo.
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), in sicer za stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje razreda energijske učinkovitosti A ali več.
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi podatkovnega lista proizvoda ali energijske nalepke skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo.
b) Ostali pogoji
Če predmetna nepremičnina ni primerna za izvedbo katerega koli od ukrepov po tem javnem pozivu (npr. če ni zagotovljena zadostna mehanska odpornost in stabilnost), lahko Eko sklad dodelitev pravice do nepovratne finančne spodbude za izvedbo projekta zavrne.
5. Dodatni pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred zaključkom tega javnega poziva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga ZERO500 in naslednje obvezne priloge:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga ZERO500, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje pogoje in zahteve tega javnega poziva kot upravičena oseba ter da je vlagatelj imetnik upravne odločbe, ki izkazuje legalnost in namembnost predmetne nepremičnine, in sicer:
a) gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti predmetne nepremičnine, ki je bilo izdano pred 1. 1. 2003 ali
b) če je bila stavba zgrajena pred 1. 1. 2003, odločbe o legalizaciji predmetne nepremičnine, ki je bila izdana pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
c) dovoljenja za objekte daljšega obstoja po 117. členu GZ, ki je bilo izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv) ali
d) če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967, odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, ki je bila izdana pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
e) uporabnega dovoljenja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz točke a do d zgoraj in je bilo izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv;
ter
v primeru, da ima predmetna nepremičnina izvedene prizidave oziroma nadzidave, zgrajene po 1. 1. 2003 oziroma za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003, upravno odločbo, ki izkazuje legalnost prizidav ali nadzidav in ki je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv;
– kopijo(e) odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka (praviloma je potrebno predložiti več kopij odločb CSD, iz katerih mora biti razvidno, da je bil vlagatelj zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge ter na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka. Predložitev potrdila pristojnega centra za socialno delo za določeno obdobje prejemanja denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka za potrebe tega javnega poziva ni ustrezna priloga);
– v celoti izpolnjen obrazec Soglasje solastnika stavbe, v primeru, da je vlagatelj solastnik predmetne nepremičnine, iz katerega je razvidno podano soglasje solastnika/solastnikov predmetne nepremičnine k izvedbi projekta;
– pooblastilo, v primeru, da bo vlagatelja zastopal pooblaščenec.
b) izvedba projekta skladno z veljavno zakonodajo, vključno z upoštevanjem obravnave kulturne dediščine
Projekt, za katerega bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Če je predmetna nepremičnina, kjer se bo posamezen ukrep izvajal, kulturnovarstveno zaščitena ali pa se nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, se morajo pri izvedbi projekta upoštevati pogoji zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od tehničnih pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23. 2. 2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.
V primeru, da je predmetna nepremičnina kulturnovarstveno zaščitena ali pa se nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je potrebno pred sklenitvijo tripartitne pogodbe Eko skladu predložiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter kulturnovarstvene pogoje za posamezen ukrep.
c) omejitve pri kandidiranju na javnem pozivu
Na predmetni nepremičnini je lahko izveden le en projekt in dodeljena le ena nepovratna finančna spodbuda, razen če gre za etažirano dvostanovanjsko stavbo, v katerih živita v ločenih gospodinjstvih dve upravičeni osebi po tem javnem pozivu. V tem primeru lahko posamezna upravičena oseba oziroma vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za izvedbo projekta na svojem etažnem delu stavbe (stanovanju).
V primeru, da je predmetna nepremičnina dvostanovanjska stavba, kjer ni vzpostavljene etažne lastnine, se takšna stavba za potrebe tega javnega poziva šteje za enostanovanjsko.
Pravica do nepovratne finančne spodbude za izvedbo projekta se lahko dodeli le enkrat in le enemu vlagatelju, zato se morebitne vloge prispele za projekt, ki bi bil izveden na predmetni nepremičnini, ki ni etažirana, dodeli upravičencu, ki je prvi vložil popolno vlogo.
Vlagatelj, kateremu je bila na prvem Javnem pozivu ZERO500 »Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb« z odločbo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude (tudi če tripartitna pogodba ni bila sklenjena ali projekt ni bil izveden), ne more kandidirati na tem javnem pozivu.
d) zahteva, da ukrepe izvajajo izključno izvajalci z registrirano dejavnostjo
Kot pomoč vlagatelju pri izbiri izvajalcev je na spletni strani Eko sklada: https://zero500.ekosklad.si/za-izvajalce objavljen Informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov (Seznam izvajalcev), iz katerega lahko (ni pa obvezno) vlagatelj izbere izvajalca za pridobitev predračuna za izvedbo posameznega ukrepa. Izvajalci, ki so vpisani na Seznam izvajalcev imajo registrirano dejavnost za izvajanje posameznega ukrepa in so seznanjeni z načinom priprave predračuna skladno s Smernicami za pripravo predračuna.
Vlagatelj lahko izbere tudi izvajalce, ki niso navedeni na tem seznamu. Pri teh izvajalcih si Eko sklad pridržuje pravico, da iz javno dostopnih podatkov preveri, ali imajo registrirano dejavnost za izvajanje posameznih ukrepov.
e) prepoved dvojnega financiranja
Za iste upravičene stroške izvedenega ukrepa vlagatelj ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). V kolikor se ugotovi dvojno financiranje, bo vlagatelj dolžan vrniti neupravičeno izplačana sredstva, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalcu do dneva vračila Eko skladu.
Vlagatelji, ki bodo po tem pozivu pridobili pravico do nepovratne finančne spodbude, lahko kandidirajo tudi na ostalih javnih pozivih Eko sklada, vendar le za tiste stroške, ki pri izvedbi projekta po tem javnem pozivu niso bili že povrnjeni.
f) prepoved odtujitve ali odstranitve predmeta nepovratne finančne spodbude
Predmetne nepremičnine ni dovoljeno odtujiti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Prav tako ni dovoljeno odstraniti vgrajenih gradbenih proizvodov, naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani Eko sklada: https://zero500.ekosklad.si/javni-poziv. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo lahko vlagatelj brezplačno pridobi:
– osebno na naslovu Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro) ali
– na podlagi poslanega zaprosila na e-naslov: zero500@ekosklad.si (dokumentacijo vlagatelj prejme po pošti ali e-pošti).
Vprašanja v zvezi s pripravo vlog in pojasnila o javnem pozivu se lahko pošljejo na e-naslov: zero500@ekosklad.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Eko https://zero500.ekosklad.si/javni-poziv.
7. Energetski svetovalci mreže ENSVET
V izvajanje javnega poziva bodo vključeni tudi neodvisni energetski svetovalci, ki delujejo v okviru energetske svetovalne mreže ENSVET (energetski svetovalci).
Vključenost energetskih svetovalcev je predvidena zlasti preko naslednjih aktivnosti:
– informiranje potencialnih vlagateljev o možnostih prijave na javni poziv,
– svetovanje potencialnim vlagateljem pri izboru ukrepov učinkovite rabe energije,
– pomoč vlagateljem pri prijavi na javni poziv,
– izvedba predhodnega ogleda stavbe z namenom preverjanja, ali je predmetna nepremičnina primerna za izvedbo projekta ter ugotovitve prednostnega vrstnega reda upravičenih ukrepov glede na stanje predmetne nepremičnine,
– v času izvajanja projektov izvedba vmesnih, končnih in po potrebi kontrolnih ogledov, z namenom zagotovitve namenske rabe sredstev oziroma preveritve, da se projekti izvajajo skladno z zahtevami in pogoji, ki so določeni v javnem pozivu.
Eko sklad bo v sodelovanju s Centri za socialno delo praviloma in če bo to mogoče (zlasti glede na ukrepe zaradi pandemije COVID 19), organiziral informativne dneve oziroma pomoč zainteresiranim vlagateljem, kjer bodo na voljo energetski svetovalci za podajo dodatnih informacij ter pomoč pri vložitvi vloge na javni poziv.
8. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko vloži vlogo na ta javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do dodelitve vseh razpoložljivih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, mora biti iz ovojnice razviden datum, ura in minuta oddaje. V tem primeru se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, ki je določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 oziroma postopek, ki je natančneje naveden v tem javnem pozivu, ne določa drugače.
Pravočasno vložene vloge, se obravnavajo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.
a) Prva faza
V prvi fazi Eko sklad preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog (5.a točka tega javnega poziva). Če je vloga nepopolna, Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi ter mu določi rok za dopolnitev. Nepravočasne vloge ter vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom k dopolnitvi, bodo s sklepom zavržene.
b) Druga faza in predložitev ustreznih predračunov za projekt
Eko sklad v drugi fazi vsebinsko obravnava le pravočasne in popolne vloge. Kot del ugotovitvenega postopka se šteje tudi napotitev energetskega svetovalca na predhodni ogled predmetne nepremičnine.
Če je predmetna nepremičnina primerna za izvedbo kateregakoli od upravičenih ukrepov, Eko sklad vlagatelja pozove, da predloži predračune izbranih izvajalcev za ukrep ali kombinacijo ukrepov skladno s prednostnim vrstnim redom navedenim v Poročilu o ugotovitvah po predhodnem ogledu stavbe (v nadaljnjem besedilu: Poročilo) ter Smernicami za pripravo predračuna tega javnega poziva.
Če je ponudbena cena za posamezni ukrep v predračunu neobičajno nizka ali neobičajno visoka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izvedbe ukrepa, ali če predračuni ne ustrezajo zahtevam tega poziva oziroma niso v skladu s Smernicami za pripravo predračuna, si Eko sklad pridržuje pravico, da tak predračun zavrne in pozove vlagatelja k pridobitvi novega predračuna.
V primeru, da je vloga popolna in so izpolnjeni vsi pogoji iz tega javnega poziva, bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude ob upoštevanju razpoložljivih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Vlagatelju je pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena z odločbo.
Za vlogo in odločbo se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev tripartitne pogodbe
Z izdano odločbo pridobi vlagatelj pravico do sklenitve tripartitnih pogodb za posamezni ukrep/kombinacijo ukrepov, s katerimi se podrobneje določijo pravice in obveznosti, ki so pogoj za izplačilo nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
b) rok za zaključek posameznega ukrepa
Rok za zaključek posameznega ukrepa je šest mesecev od datuma veljavnosti tripartitne pogodbe. Kot datum zaključka izvedbe projekta se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe projekta upošteva datum računa.
Računi morajo biti izdani v okviru obdobja upravičenih stroškov javnega poziva, in sicer od datuma veljavnosti tripartitne pogodbe do najkasneje 31. 7. 2023.
V primeru objektivnih in utemeljenih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek izvedbe ukrepa, se rok za zaključek posameznega ukrepa lahko podaljša, vendar ne dlje kot do 31. 7. 2023. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj in izvajalec nista mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njuni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek posameznega ukrepa, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude za predmetni ukrep niso izpolnjeni.
c) predložitev dokumentacije o zaključku izvedbe projekta
Dokumentacijo o zaključku izvedbe posameznega ukrepa z obveznimi prilogami določenimi v tripartitni pogodbi (v nadaljnjem besedilu: zaključna dokumentacija) mora vlagatelj (ali izjemoma izvajalec ukrepa) predložiti Eko skladu v roku 15 dni od zaključka izvedbe ukrepa.
Podlaga za predložitev zaključene dokumentacije je Končno poročilo o izvedbi projekta s strani energetskega svetovalca.
Dokumentacija o zaključku izvedbe posameznega ukrepa mora vsebovati zlasti:
– izjavo o zaključku izvedbe posameznega ukrepa, podpisano s strani vlagatelja in izvajalca ukrepa;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo vrste, debeline, toplotne prevodnosti (λ) in površine vgrajene toplotne izolacije;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja projekta, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
– fotografije izvedenega ukrepa, in sicer fotografije izolirane površine.
B. toplotna izolacija zunanjih sten:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten oziroma za fasadni sistem, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo vrste, debeline, toplotne prevodnosti (λ) in površine vgrajene toplotne izolacije oziroma fasadnega sistema;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– izjava o lastnostih za fasadni sistem, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja ukrepa, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
– fotografije izvedenega ukrepa, in sicer fotografije izolirane površine; v primeru izvedbe fasade fotografije vseh strani stavbe po izvedbi toplotne izolacije.
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo števila, površine, tipa okna in profila, vrste zasteklitve, tipa distančnika, toplotne prehodnosti zasteklitve (U)g in toplotne prehodnosti celotnega okna Uw in/ali vhodnih vrat Ud;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih oken in/ali vhodnih vrat, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega okna (Uw) in/ali toplotne prehodnosti vhodnih vrat (Ud);
– fotografije vseh zamenjanih oken in/ali vhodnih vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo grelnika vode s sprejemniki sončne energije, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo vrste in točne oznake (naziv) ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije;
– dobavnica in garancijski list;
– podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– fotografija izvedenega ukrepa, in sicer fotografije grelnika vode ter sprejemnikov sončne energije.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo grelnika vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka), ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo energijskega razreda, vrste in točenega tipa ter proizvajalca grelnika vode s toplotno črpalko;
– dobavnica in garancijski list;
– energijska nalepka ali podatkovni list grelnika vode s toplotno črpalko, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– fotografija vgrajenega grelnika vode s toplotno črpalko.
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami za pripravo predračuna z navedbo števila, vrste in točne oznake (naziv) ter proizvajalca lokalne prezračevalne naprave;
– dobavnica in garancijski list;
– energijska nalepka ali podatkovni list lokalne prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo.
– fotografije vgrajenih lokalnih prezračevalnih naprav.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu popolne zaključne dokumentacije ter v roku 3 dni po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo.
Znesek končnega izplačila se uskladi s predloženimi računi za posamezni izvedeni ukrep ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
11. Nadzor in spremljanje projekta po zaključku
a) nadzor in odvzem pravice do spodbude
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od oddaje vloge do 5 let po izplačilu spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti pravilnost in skladnost projekta, dokumentacije in izvedbe posameznega ukrepa z določili tega javnega poziva in veljavno zakonodajo, namensko porabo nepovratnih sredstev ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene kršitve, je upravičena oseba do nepovratne finančne spodbude dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila Eko skladu.
V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji odločbe, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti