Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1006. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2021, stran 3064.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 16. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Kanal ob Soči za leto 2021 
1. člen 
(vsebina) 
Občina Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– športne programe in področja, ki se v letu 2021 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2021 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v zavodih VIZ (ŠV-VIZ):
– promocijski programi Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-PRO):
– celoletni prostočasni in pripravljalni športni programi za otroke in mladino. 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni športni programi za otroke in mladino. 
– kakovostni šport odrasli (KŠ):
– celoletni tekmovalni športni programi za odrasle. 
– športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi za odrasle in starejše. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi:
– ureditev kolesarskega poligona v Ložicah. 
– upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi:
– športna dvorana Kanal: stroški upravljanja, nakup tepiha, 
– telovadnica OŠ Deskle: stroški upravljanja, 
– drugi objekti in površine: stroški upravljanja in vzdrževanja ter nakup opreme. 
RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU:
– izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA;
– organizacija in izvedba lokalno pomembnih športnih prireditev.
3. člen 
(vrsta in obseg sofinanciranih programov in področij športa) 
Programi in področja športa iz 2. člena tega LPŠ se sofinancirajo v naslednjem obsegu:
– športni programi, razvojne naloge, organiziranost v športu in lokalne športne prireditve:
– na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (JR), 
– športni objekti in površine za šport v naravi:
– kot je predvideno v 6. členu LPŠ. 
4. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2021, in sicer:
SOFINANCIRANJE LPŠ PREKO JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2021
sredstva
v  %
v  % (abs.)
ŠV-VIZ
športni programi v zavodih VIZ: NSP, ŠŠT
4180230
1.950,00 €
3,46 %
0,77 %
ŠV-PRO
celoletni prostočasni in pripravljalni športni programi
3.250,00 €
5,77 %
1,28 %
ŠV-USM
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (MLR)
17.000,00 €
30,21 %
6,68 %
KŠ/VŠ
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (DR)
10.000,00 €
17,77 %
3,93 %
RE/ŠSTA
celoletni športnorekreativni programi odraslih in starejših
1.500,00 €
2,67 %
0,59 %
RAZVOJ
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
750,00 €
1,33 %
0,29 %
ORG
delovanje športnih društev
13.830,00 €
24,57 %
5,43 %
PRIR
druge športne prireditve 
8.000,00 €
14,21 %
3,14 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA PO JAVNEM RAZPISU:
56.280,00 €
100,00 %
22,11 %
PODROČJA ŠPORTA – NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA
p. p.
sredstva
v  %
v  % (abs.)
OBJEKTI
upravljanje in vzdrževanje: športna dvorana Kanal
4180250
26.473,00 €
13,35 %
10,40 %
OBJEKTI
upravljanje in vzdrževanje: telovadnica OŠ Deskle
83.364,40 €
42,04 %
32,74 %
OBJEKTI
drugi objekti in površine v naravi
46.160,00 €
23,28 %
18,13 %
OBJEKTI
ureditev kolesarskega poligona v Ložicah
4180251
42.309,60 €
21,34 %
16,62 %
SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČIJ ŠPORTA:
198.307,00 €
100,00 %
77,89 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
254.587,00 €
 
100,00 %
5. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
– za izvedbo športnih programov (ŠV-VIZ, ŠV-PRO, ŠV-USM, KŠ/VŠ in RE/ŠSTA), razvojne naloge v športu (RAZVOJ), delovanje športnih društev (ORG) in za izvedbo lokalnih športnih prireditev(PRIR): p. p. 4180230:
– na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR) in pogodb o sofinanciranju LPŠ, ki jih z izvajalci podpiše županja. 
– za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov: športna dvorana Kanal, telovadnica Deskle, vzdrževanje igrišč in drugih športnih objektov (p. p. 4180250):
– na osnovi potrjenega proračuna občine in pogodb z upravljavci športnih objektov. 
– za ureditev kolesarskega poligona Ložice (p. p. 4180251):
– na osnovi potrjenega proračuna občine. 
6. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo občinska uprava izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov/področij športa za leto 2021. Izbor, vrednotenje in sofinanciranje programov/področij se izvede na osnovi pogojev in meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih programih ali področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane programe ali področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
8. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2021.
9. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Kanal ob Soči za leto 2021 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0002/2021-7
Kanal ob Soči, dne 11. marca 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti