Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1008. Pravilnik o načinu in merilih sofinanciranja prenove fasad na objektih mesta Kočevje, stran 3066.

  
Na podlagi 238. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 17. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o načinu in merilih sofinanciranja prenove fasad na objektih mesta Kočevje 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, postopek in merila za sofinanciranje prenove fasade na objektih mesta Kočevje.
(2) Sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Kočevje (v nadaljevanju: občina) in se namenjajo za sofinanciranje prenove fasade na objektih v mestu Kočevje, glede na območja, ki so razvidna iz kartografskega dela, ki je priloga tega pravilnika.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se stavba nahaja na območju mesta Kočevje,
– da so lastniki oziroma solastniki objekta iz prejšnje alinee,
– da so pridobili ustrezno dokumentacijo za navedeno investicijo,
– da so, v primerih če je stavba vpisana v register kulturne dediščine ali se nahaja na območju kulturne dediščine, pridobili ustrezno dokumentacijo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) V primeru etažnih lastnikov lahko prijavo za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika oddajo le vsi solastniki oziroma etažni lastniki ali v njihovem imenu upravnik stavbe ali druga fizična oziroma pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
3. člen 
(merila) 
(1) Merila za izbor upravičenca so:
– lega objekta, glede na območja,
– pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti,
– energetska učinkovitost,
– nevarnost fasade za okolico in mimoidoče,
– starost objekta,
– prenova fasade objekta, glede na vidno polje,
– površina fasade.
(2) Izpolnjevanje kriterijev iz prejšnjega odstavka se točkuje na naslednji način:
a. Lega objekta, glede na območja
– Območje A
30 točk
– Območje B
15 točk
– Območje C
5 točk
Območja so podrobneje opredeljena v kartografski karti, ki je sestavni del tega pravilnika.
b. Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti:
objekt ima lastnosti kulturnega spomenika oziroma objekta kulturne dediščine
10 točk
objekt ima lastnosti stavbne dediščine 
5 točk
objekt se nahaja v območju varovanem kot stavbna ali naselbinska kulturna dediščina 
2 točki
c. Energetska učinkovitost:
Toplotna izolacija fasad s stiroporjem debeline 15 cm in več (lahko tudi energetsko ekvivalenten izolacijski material) 
30 točk
Toplotna izolacija fasad s stiroporjem debeline 10–14 cm in več (lahko tudi energetsko ekvivalenten izolacijski material)
15 točk
Toplotna izolacija fasad s stiroporjem debeline 5–9 cm in več (lahko tudi energetsko ekvivalenten izolacijski material)
5 točk
d. Objekti, katerih fasade so nevarne za okolico in mimoidoče:
močno odpadanje ometa; ogrožena je varnost stavbe (zelo nevarna stavba)
10 točk
delno odpadanje ometa ali luščenje zaključnega sloja na posameznih mestih, močna onesnaženost fasade 
5 točk
e. Starost objekta:
starejši od 100 let
20 točk
starejši od 50 let 
10 točk
mlajši od 50 let
5 točk
f. Prenova fasade objekta, glede na vidno polje:
prenova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 
20 točk
prenova fasade v stranskih območjih 
10 točk
ambientalni pomen objekta v veduti mesta 
5 točk
g. Površina fasade:
prenova fasade v velikosti površine nad 1.200 m2
30 točk
prenova fasade v velikosti površine do 1.200 m2
15 točk
prenova fasade v velikosti do 500 m2
5 točk
4. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi na spletni strani občine.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– predmet javnega poziva,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,
– navedbo meril za izbiro,
– višino sredstev, ki se razpisuje,
– rok, do katerega morajo biti prijave vložene,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo dokumentacijo javnega razpisa,
– način določanja deleža sredstev, ki se bodo dodelila upravičenim prijaviteljem,
– druge potrebne podatke.
5. člen 
(postopek vodenja javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled vlog na podlagi pogojev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava, pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Občinska uprava občine opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za strokovno komisijo,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(4) Pri odločanju o dodelitvi pravice do subvencije se uporablja postopek, določen z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
6. člen 
(odprava pomanjkljivosti) 
(1) Vlagatelji bodo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvani na odpravo pomanjkljivosti v roku osmih dni od prejema poziva.
(2) Če vlagatelji pomanjkljivosti v navedenem roku ne bodo odpravili, bo vloga s sklepom zavržena.
7. člen 
(način dodelitve sredstev) 
(1) Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višino sredstev, do katerih so ti upravičeni in ga predloži direktorju oziroma direktorici občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) O dodelitvi sredstev, na predlog komisije, odloči direktor občinske uprave z odločbo.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu občine v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(4) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med občino in upravičencem, s katero se uredijo medsebojne pravice.
8. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenci so dolžni občinsko upravo obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na upravičenost do sofinanciranja prenove fasad na objektih v roku 15 dni od njihovega nastanka.
(2) Občina je upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da:
– sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena,
– so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
– je prejemnik sredstev prekršil določila pogodbe.
(3) Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo iz 8. člena tega pravilnika.
(4) Nadzor nad namensko porabo sredstev oziroma izvajanjem pogodb opravlja občinska uprava.
9. člen 
(dokazila) 
Upravičenec je dolžan občini predložiti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev in poročati o investiciji, ki jo je občina sofinancirala na podlagi tega pravilnika v roku 30 dni po zaključku investicije.
10. člen 
(končne določbe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2021- 4
Kočevje, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost