Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

996. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020, stran 3028.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020.
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
l.
Skupaj prihodki
3.935.138,90
II.
Skupaj odhodki
3.581.107,41
III.
Proračunski presežek 
354.031,49
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
0,00
C. RAČUN FINACIRANJA
VII.
Zadolževanje
80.674,00
VIII.
Odplačilo dolga
57.037,68
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
377.667,81
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
23.636,32
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX) =–III.
–354.031,49
Stanje sredstev na računih na zadnji dan preteklega leta
–33.396,55
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2021-27
Dolenjske Toplice, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost