Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1028. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020, stran 3089.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odločba US) in 84. člen Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 14. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 0321-0002/2021-3
Šmarje pri Jelšah, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Znesek v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.870.268,21
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.273.119,22
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.339.980,03
700 Davki na dohodek in dobiček
7.490.692,00
703 Davki na premoženje
634.194,21
704 Domači davki na blago in storitve
214.085,09
706 Drugi davki in prispevki
1.008,73
71
NEDAVČNI PRIHODKI
933.139,19
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
604.443,25
711 Takse in pristojbine
8.448,77
712 Denarne kazni
37.256,68
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.765,94
714 Drugi nedavčni prihodki
281.224,55
72
KAPITALSKI PRIHODKI
425.932,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
155.900,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 
270.032,00
73
PREJETE DONACIJE
2.849,08
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.849,08
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.091.622,61
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.057.128,01
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
34.494,60
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
76.745,30
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
76.745,30
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.213.604,41
40
TEKOČI ODHODKI 
2.496.205,98
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
751.518,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
127.832,73
402 Izdatki za blago in storitve 
1.474.546,40
403 Plačila domačih obresti
37.307,86
409 Rezerve
105.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.737.133,10
410 Subvencije
83.670,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.393.331,01
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
242.093,51
413 Drugi tekoči domači transferi
1.018.038,58
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.631.206,79
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.631.206,79
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
349.058,54
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
233.319,99
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
115.738,55
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)
656.663,80
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV–V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
33.096,23
500 Domače zadolževanje
33.096,23
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
657.783,65
550 Odplačila domačega dolga
657.783,65
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)
31.976,38
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–624.687,42
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III)
–656.663,80
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2019)
998.255,43

AAA Zlata odličnost