Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1023. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Prebold, stran 3081.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 20. redni seji dne 18. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Prebold 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad Občine Prebold ter določa njegov namen, čas za katerega je ustanovljen, upravljanje proračunskega sklada in vire financiranja.
2. člen 
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v okviru proračuna Občine Prebold in se vzpostavlja zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in zaradi uresničevanja namena, za katerega je proračunski stanovanjski sklad ustanovljen.
3. člen 
Namen proračunskega stanovanjskega sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru programa zlasti zagotavljanje materialne podlage za:
– financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– zagotavljanje sredstev za pridobivanje neprofitnih stanovanj;
– pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom Občine Prebold in drugimi predpisi.
4. člen 
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas.
II. VIRI FINANCIRANJA 
5. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev,
– sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– sredstev kreditov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
– iz drugih virov.
6. člen 
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
III. UPRAVITELJ SKLADA IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI 
7. člen 
Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada, ki skrbi za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada v skladu s finančnim načrtom sklada je župan Občine Prebold, ki odgovarja občinskemu svetu za zakonitost razpolaganja in upravljanja s sredstvi sklada.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
Pristojnosti župana na stanovanjskem področju so zlasti naslednje:
– skrbi za izvajanje stanovanjske politike v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom,
– odloča o naložbeni politiki na stanovanjskem področju,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom in veljavnimi predpisi.
Administrativna in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
8. člen 
Izplačila v breme proračunskega stanovanjskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega stanovanjskega sklada.
9. člen 
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom. Neporabljena sredstva na računu proračunskega stanovanjskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
IV. PRENEHANJE 
10. člen 
Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega stanovanjskega sklada ne zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena.
Župan Občine Prebold v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega stanovanjskega sklada predlaga občinskemu svetu spremembo tega odloka o ustanovitvi sklada.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
Občina Prebold odpre evidenčni račun v okviru proračuna občine 15 dni po začetku veljavnosti odloka.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Prebold, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost