Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1032. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2020, stran 3092.

  
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 16. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Semič za leto 2020 
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2020 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov v EUR
Račun finančnih terjatev naložb v EUR
Račun financiranja v EUR
Prihodki
4.843.491,09
/
149.900,00
Odhodki
4.490.061,75
/
149.800,24
Presežek
353.429,34
/
99,76
Primanjkljaj
/
/
/
3. člen 
Za skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v višini 353.529,10 EUR, se poveča konto 9009 – Splošni sklad za drugo.
4. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega zaključnega računa.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Semič.
Št. 450-01/2021-19
Semič, dne 31. marca 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 
 
 

AAA Zlata odličnost