Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

989. Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno, stran 3006.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 23. seji dne 18. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno 
1. člen 
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) se besedilo prvega odstavka osmega člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
8. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Cerkno ali izvajajo dejavnost v Občini Cerkno in so njihovi programi namenjeni občanom Občine Cerkno,
– športno društvo mora imeti najmanj 15 članov s plačano članarino,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova pretežna dejavnost pa je tudi izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 20 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 40 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen;
– v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, vrhunskega športa in športa invalidov so vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni športni zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v letu (v nadaljevanju OKS-ZŠZ), na katerega se nanaša javni razpis.
– urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa.
Udeleženci športnih programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, vrhunskega športa in športa invalidov imajo lahko bivališče izven Občine Cerkno.
2. člen 
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno se »Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih programov v Občini Cerkno nadomestijo z novimi in so priloga tega odloka.
3. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja le za leto 2021.
Št. 007-0001/2018
Cerkno, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost