Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1007. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2020, stran 3065.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 ter 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 17. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kočevje za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2020.
2. člen 
Proračun Občine Kočevje za leto 2020 je realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
19.729.360,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.149.341,77
70
DAVČNI PRIHODKI
12.452.156,85
700 Davki na dohodek in dobiček
11.049.135,00
703 Davki na premoženje
1.017.494,08
704 Domači davki na blago in storitve 
381.308,10
706 Drugi davki
4.219,67
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.697.184,92
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.307.847,66
711 Takse in pristojbine
10.759,10
712 Globe in druge denarne kazni
32.963,44
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
169.189,51
714 Drugi nedavčni prihodki
176.425,21
72
KAPITALSKI PRIHODKI
338.817,78
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.200,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
335.617,78
73
PREJETE DONACIJE
2.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.190.190,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.988.418,23
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.201.771,80
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
49.010,81
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
49.010,81
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.152.910,49
40
TEKOČI ODHODKI
4.985.654,94
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
1.349.232,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
219.580,33
402 Izdatki za blago in storitve
3.317.894,43
403 Plačila domačih obresti
78.947,19
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.704.590,05
410 Subvencije
471.514,90
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.848.940,77
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
345.858,80
413 Drugi tekoči domači transferi
3.026.275,58
414 Tekoči transferi v tujino
12.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.180.474,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.180.474,81
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
282.190,69
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
191.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
91.190,69
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II)
576.449,90
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
90.404,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
90.404,00
440 Dana posojila
90.404,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
90.404,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–90.404,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.684.668,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.684.668,00
500 Domače zadolževanje
1.684.668,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.333.273,04
55
ODPLAČILA DOLGA
1.333.273,04
550 Odplačilo domačega dolga
1.333.273,01
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
837.440,86
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
351.394,96
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
–576.449,90
XII. 
STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
148.550,47
3. člen 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2020 je 855.624,53 EUR, od tega namenska sredstva v višini 195.576,52 in nenamenska sredstva v višini 660.048,01 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2020 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kočevje za leto 2021.
4. člen 
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2.
OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2020
5.324,73
I.
Oblikovanje sredstev rezerv 
20.000,00
II.
Poraba sredstev rezerv
15.314,31
III.
Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2020
10.010,42
5. člen 
Zaključni račun proračuna občIne Kočevje za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2020.
Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Kočevje za leto 2020 se objavi na spletni strani www.kocevje.si.
Št. 450-0006/2020-8
Kočevje, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost