Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Št. 1-2021 Ob-1833/21, Stran 824
Koroški gasilski zavod Ravne, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00) in na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda (Uradni list RS, št. 23/05, 32/10) in Uradnega glasila slovenskih občin št. 16 (z dne 26. 3. 2021) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktor 
Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni mandat, za polni delovni čas. Delo se opravlja na sedežu podjetja Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem in po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– Organiziranje in vodenje poklicno gasilske enote, oblikovanje strategije razvoja zavoda ter njegovo predstavljanje in zastopanje navzven,
– Pripravljanje razvojnih načrtov gasilske enote in organiziranje njihove izvedbe,
– Sestavljanje programov in planov dela zavoda,
– Pripravljanje predlogov notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest,
– Sestavljanje splošnih aktov zavoda,
– Sprejemanje splošnih aktov, razen tistih, ki jih sprejemajo organi zavoda,
– Organiziranje procesa dela v zavodu, koordiniranje dela med notranjimi enotami in zunanjimi subjekti,
– Vodenje poslovanja zavoda,
– Izvajanje kadrovske funkcije,
– Sklepanje delovnih razmerij,
– Urejanje sistema plač,
– Izvrševanje sklepov organov zavoda,
– Dajanje poročil in sodelovanje na svetu zavoda,
– Izdelovanje poročil, analiz in informacij za ustanovitelja,
– Reševanje zahtevnih tehničnih, poslovnih in kadrovskih problemov,
– Izvajanje drugih nalog določenih s splošnimi predpisi.
Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13):
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo končano najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali,
– da imajo končano najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali,
– da imajo končano najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) ali končano najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja), (podraven 6/2),
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta vodstvenih ali organizacijskih delovnih izkušenj,
– poznavanje stroke in izkušnje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– da imajo opravljen strokovni izpit za predstojnika gasilske enote in druga usposabljanja določena z zakonom.
Strokovni izpit za predstojnika gasilske enote mora direktor opraviti najkasneje v roku enega leta po nastopu funkcije.
Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti:
1. krajši življenjepis, kjer lahko poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih vodstvenih ali organizacijskih delovnih izkušenj (Obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše katera vodstvena delovna mesta je opravljal);
4. uradno dokazilo o nekaznovanosti (da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti);
5. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za predstojnika gasilske enote in druga usposabljanja določena z zakonom, oziroma izjavo, da bodo strokovni izpit opravili najkasneje v roku enega leta po nastopu mandata;
6. program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda za naslednjo mandatno obdobje.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Koroški gasilski zavod Ravne, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja KGZ Ravne«, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@gzrk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izborni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisane pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo v Koroškem gasilskem zavodu Ravne, Koroška cesta 13, 2391 Ravne na Koroškem, tel. 02/62-10-257, vsak dan med 7. in 15. uro oziroma po e-pošti: tajnistvo@gzrk.si.
Koroški gasilski zavod Ravne 

AAA Zlata odličnost