Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

162. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
163. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
164. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
165. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
166. Sklep o razrešitvi člana sveta Agencije za energijo
167. Sklep o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

215. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe
216. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti
217. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
218. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
219. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Sklepi

168. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji

MINISTRSTVA

169. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
170. Pravilnik o psih pomočnikih
171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči
172. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
173. Odločba o prenehanju ustanove Fundacija Samaritan, ustanova za popularizacijo in promocijo vrednot humanitarnosti in dobrodelništva ter za pomoč osebam, ki so potrebne pomoči
174. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2018
220. Znesek minimalne plače

USTAVNO SODIŠČE

175. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
176. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije, Sklep o zavrnitvi predloga za začasno zadržanje izvrševanja 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

177. Stavkovni sporazum
178. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
179. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2017
221. Poročilo o gibanju plač za november 2017

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

180. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, o vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznama aktivnih imetnikov nazivov
181. Revalorizacija minimalne letne tarife
182. Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah

OBČINE

Bistrica ob Sotli

208. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018
209. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
210. Odlok o pokopališkem redu v Občini Bistrica ob Sotli

Cankova

183. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Celje

184. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6
185. Sklep o prenehanju veljavnosti Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova
186. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu

Črnomelj

187. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2018
188. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta

Dobrepolje

189. Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
190. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)

Kamnik

191. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2018 v Občini Kamnik

Kočevje

211. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 1
212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
213. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje

Moravske Toplice

192. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred

Piran

193. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2018
194. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
214. Obvezna razlaga tretjega odstavka 25. člena Odloka o Ureditvenem načrtu za obalno območje Bernardin, skladišča soli v Portorožu – ureditveno območje T5/2

Sevnica

195. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.

Slovenj Gradec

196. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)

Slovenske Konjice

197. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

198. Statut Občine Šempeter - Vrtojba
199. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

200. Sklep o pripravi drugih (2) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert
201. Sklep o dopolnitvi Sklepa o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta

Šmarje pri Jelšah

202. Sklep o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede

Šmartno pri Litiji

203. Izid glasovanja na referendumu o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec (Uradni list RS, št. 43/17), dne 24. 9. 2017

Tišina

204. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2018

Vipava

205. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Vrhnika

206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

Zagorje ob Savi

207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti