Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

218. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 759.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16 in 23/17) se v 1. členu 1. do 4. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
3. Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1); zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1155 z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);«.
2. člen 
V 2. členu se v 14. točki za besedilom »deteljno-travne mešanice« doda besedilo »ter druge zelene krmne rastline, ki tradicionalno rastejo na naravnih pašnikih ali so običajno vsebovane v mešanicah semen za pašnike ali travnike v Sloveniji, ne glede na to, ali se uporabljajo za pašo ali ne«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15.stročnice so stročnice, ki omogočajo izjemo od zagotavljanja diverzifikacije kmetijskih rastlin v skladu s točko (a) tretjega odstavka 44. člena Uredbe 1307/2013/EU in od zagotavljanja površin z ekološkim pomenom v skladu s točko (a) četrtega odstavka 46. člena Uredbe 1307/2013/EU, in sicer detelje, lucerna, krmni bob, soja, grašica, volčji bob, grahor, krmni grah, fižol, bob, čičerika, leča in grah ter mešanice iz druge alineje drugega odstavka 22. člena te uredbe;«.
V 16. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi »Če je to zemljišče prijavljeno kot praha za zagotavljanje površine z ekološkim pomenom v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 22. člena te uredbe, sta od 1. januarja do 31. julija tekočega leta prepovedani uporaba fitofarmacevtskih sredstev kot agrotehnični ukrep in kmetijska proizvodnja. Če je to zemljišče prijavljeno kot praha za medonosne rastline za zagotavljanje površine z ekološkim pomenom v skladu s četrto alinejo drugega odstavka 22. člena te uredbe, sta od 1. maja do 31. oktobra tekočega leta prepovedani uporaba fitofarmacevtskih sredstev kot agrotehnični ukrep in kmetijska proizvodnja razen pridelave medonosnih rastlin, za katere ni dovoljeno spravilo;«.
Za 16. točko se dodata novi 17. in 18. točka, ki se glasita:
»17. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1);
18. medonosne rastline so za namen te uredbe sončnica, lan, ajda in facelija.«.
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za shemo osnovnega plačila se nameni za leto 2015 do 54,21 %, za leto 2016 do 53,71 %, za leto 2017 do 54,13 % ter za leto 2018 in naslednja leta do 54,97 %, pri čemer je uporabljena možnost iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU;«.
4. člen 
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »površin« doda besedilo »v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 1307/2013/EU«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je za preteklo leto prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in upravlja letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, ki so na seznamu nekmetijskih podjetij ali dejavnosti iz prvega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU in so navedeni v šestem odstavku tega člena, ni upravičen do neposrednih plačil, razen če dokaže, da njegova kmetijska dejavnost ni nezanemarljiva, s tem, da dokaže, da njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo.
(4) Kot dokazilo o prihodkih iz prejšnjega odstavka se upošteva izkaz poslovnega izida iz letnega poročila oziroma revidiranega letnega poročila ali izdani računi in druge knjigovodske evidence za ugotavljanje skupnega letnega prihodka in letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti v zadnjem obračunskem letu.«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi »Znesek neposrednih plačil za preteklo leto iz tretjega odstavka tega člena se določi v skladu z 12. členom Uredbe 639/2014/EU.«.
Za drugim stavkom se doda nov tretji stavek, ki se glasi »Če je nosilec kmetijskega gospodarstva enotno podjetje in eno izmed povezanih podjetij, vključno z nosilcem kmetijskega gospodarstva, upravlja letališče, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča iz tretjega odstavka tega člena, se prihodki in znesek neposrednih plačil iz tega člena določijo za enotno podjetje.«.
5. člen
Drugi odstavek 8.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odstotek povečanja iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU je 0,3 % za leti 2016 in 2017 ter 1,5 % za leto 2018 in naslednja leta.«.
6. člen 
V drugem odstavku 12. člena se črta prva alineja.
Dosedanja druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
7. člen 
V četrtem odstavku 14. člena se za besedo »RKG« doda vejica in besedilo »razen če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki kmetije in je eden izmed prejšnjih nosilcev že prejel plačilne pravice iz nacionalne rezerve v skladu s tem členom ter je bil zdajšnji nosilec član te kmetije. V tem primeru se ne šteje, da zdajšnji nosilec začenja opravljati kmetijsko dejavnost.«.
8. člen 
V prvem odstavku 15. člena se beseda »in« nadomesti z vejico in za točko »(f)« doda besedilo »in (g)«.
9. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(prenos plačilnih pravic) 
(1) Plačilne pravice se prenašajo v skladu s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 1307/2013/EU, prvim odstavkom 25. člena Uredbe 639/2014/EU in 8. členom Uredbe 641/2014/EU.
(2) Prenos plačilnih pravic se prijavi od 1. junija prejšnjega leta do 28. februarja tekočega leta za tekoče leto. Vlagatelj vloge za prenos plačilnih pravic iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, je fizična oseba, pravna oseba, agrarna skupnost ali pašna skupnost, ki je lastnik in imetnik plačilnih pravic ter prenaša plačilne pravice (v nadaljnjem besedilu: prenosnik) na nosilca kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik). Prenosnik pošlje vlogo za prenos plačilnih pravic v fizični obliki agenciji na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, prek ponudnika poštnih storitev oziroma jo vloži v vložišču agencije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru prenosa kmetijskega gospodarstva, ki je organizirano kot kmetija, na novega nosilca kmetije, ki je bil član zadevne kmetije, kot vloga za prenos plačilnih pravic šteje vloga za spremembo nosilca, članov kmetije in zaposlenih na kmetiji iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Če je prejšnji nosilec kmetije uveljavljal shemo za male kmete, je v skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe 1307/2013/EU prenos plačilnih pravic na novega nosilca kmetije in nadaljnje uveljavljanje sheme za male kmete dovoljeno le, kadar novi nosilec kmetije pošlje agenciji enega od naslednjih dokazil v zvezi s prenosom plačilnih pravic:
1. sklep o dedovanju,
2. pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja,
3. pogodbo o dosmrtnem preživljanju,
4. pogodbo o preužitku,
5. darilno pogodbo.
(4) Prenos plačilnih pravic se odobri z odločbo, ki jo izda agencija.
(5) Vlogo za prenos plačilnih pravic iz drugega odstavka tega člena objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na svoji spletni strani http://www.mkgp.gov.si.«.
10. člen 
V prvem odstavku 22. člena se za besedilom »1307/2013/EU« doda besedilo »ter drugim in devetim do desetim c odstavkom 45. člena Uredbe 639/2014/EU«.
V drugem odstavku 22. člena se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– površina s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik, ali z mešanicami kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, in drugih kmetijskih rastlin. Kmetijske rastline, ki vežejo dušik, so: lucerna, detelje, krmni bob, bob, soja, grašica, volčji bob, grahor ali krmni grah. Mešanice kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, in drugih kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: mešanice) so mešanice krmnega graha in jarega ječmena, mešanice krmnega graha in ovsa, deteljno travne mešanice ali mešanice detelj, lucerne in trav, pri katerih je kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, več kot 50 odstotkov vzniklih rastlin. Kmetijske rastline, ki vežejo dušik, ali mešanice morajo biti prisotne na ornem zemljišču od 7. maja do tehnološke zrelosti oziroma do 30. septembra tekočega leta;
– površina pod naknadnimi posevki ali podsevkom. Kot naknadni posevek se šteje mešanica vsaj dveh naslednjih kmetijskih rastlin: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja, perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, krmna repica, krmna ogrščica, oljna redkev, oves, krmni radič, proso, ajda, rjava gorjušica, lan in grašica. Podsevek je podsevek trave ali stročnic med glavno kmetijsko rastlino. Kot stročnice za podsevek se štejejo detelje, navadna nokota, inkarnatka, krmni grah in deteljno travna mešanica. Površine pod naknadnimi posevki ali podsevkom je treba vzdrževati od 15. avgusta do 16. oktobra tekočega leta;«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– zemljišče v prahi za medonosne rastline, kar pomeni, da vsaj v času od 1. maja do 31. oktobra tekočega leta na tej površini ni kmetijske proizvodnje, razen pridelave medonosnih rastlin, za katere ni dovoljeno spravilo.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »druge in tretje alineje«.
V petem odstavku se črta beseda »trave«.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je na površinah z ekološkim pomenom prepovedana v skladu z desetim b odstavkom 45. člena Uredbe 639/2014/EU. V zvezi s prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev se s pregledi na kraju samem preverja:
1. dejansko stanje ornih površin, ki jih je nosilec prijavil kot površine z ekološkim pomenom na zbirni vlogi za tekoče leto;
2. podatke o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih vodi nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi;
3. račune, s katerih mora biti razviden nakup semena oziroma sadik;
4. deklaracije uporabljenega semena oziroma sadik;
5. kopije deklaracij za seme oziroma sadike, ki so pridobljene od drugega KMG.«.
11. člen 
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »RKG« doda vejica in besedilo »razen če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki kmetije in je eden izmed prejšnjih nosilcev že prejel plačilo za mlade kmete ter je bil zdajšnji nosilec član te kmetije. V tem primeru se ne šteje, da zdajšnji nosilec prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot njegov nosilec«.
12. člen 
V 25. členu se za besedo »pravic« doda besedilo »in se dodeli v skladu s petim odstavkom 50. člena Uredbe 1307/2013/EU«.
13. člen 
V 28. členu se v drugi alineji za besedo »skupna« doda beseda »ugotovljena«.
V tretji alineji se za besedo »gospodarstva« doda besedilo »v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 1307/2013/EU«.
14. člen
V prvem odstavku 31. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za mleko v gorskih območjih, če je njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, če je v letu pred letom oddaje vloge za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih njegova oddaja in neposredna prodaja mleka znašala več kot 5.167 kg oziroma 4.359 kg za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko rejo mleka, in če v tekočem letu redi eno žensko goved ali več ženskih govedi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Premik ženske govedi na planino oziroma skupni pašnik, na sejem ali razstavo v obdobju obvezne reje iz druge alineje prejšnjega odstavka se šteje kot del obdobja obvezne reje, če je sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda.«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Najvišje upravičeno število ženske govedi na kmetijskem gospodarstvu se določi tako, da se seštevek oddaje in neposredne prodaje mleka v letu pred letom oddaje vloge za podporo za mleko v gorskih območjih iz drugega odstavka 5. člena te uredbe deli s povprečno mlečnostjo v višini 5.167 kg oziroma 4.359 kg pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v ekološko rejo mleka, in se zaokroži navzdol na celo število.
(5) Podatki o oddaji in neposredni prodaji mleka nosilca kmetijskega gospodarstva iz napovednega stavka prvega odstavka tega člena se prevzamejo iz evidence mleka, ki se vodi v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco za sektor mleka in tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov.«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko rejo mleka, iz prvega in četrtega odstavka tega člena se štejejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo certificirano ekološko pridelavo mleka za leto oddaje vloge za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih in za predhodno leto.«.
15. člen 
V prvem odstavku 32. člena se število »39.163« nadomesti s številom »39.274«.
16. člen 
V prvem odstavku 34. člena se v tretji alineji drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Premik bika ali vola na planino oziroma skupni pašnik, na sejem ali razstavo v obdobju obvezne reje se šteje kot del obdobja obvezne reje, če je sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;«.
17. člen
V prvem odstavku 37. člena se v tretji alineji za besedo »skupna« doda beseda »ugotovljena«. V četrti alineji se za besedo »gospodarstva« doda besedilo »v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 1307/2013/EU«.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pridelava sladke koruze iz drugega odstavka tega člena se pri pregledu na kraju samem preverja s preverjanjem:
– računa, s katerega je razviden nakup semena sort sladke koruze, in
– uradne etikete ali etiket oziroma potrdila dobavitelja, s katerimi je bilo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ob nakupu označeno oziroma opremljeno seme sort sladke koruze, ki ga je nosilec kmetijskega gospodarstva uporabil za pridelavo sladke koruze.«.
18. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(prehodna določba) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16 in 23/17), se končajo v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16 in 23/17).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2018
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2017-2330-0078
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 
 

AAA Zlata odličnost