Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

156. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
157. Uredba o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

MINISTRSTVA

109. Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata
110. Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu
111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
112. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal
114. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva

USTAVNO SODIŠČE

115. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe in sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča ter sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

158. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

116. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
117. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
118. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2018
159. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

119. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)
120. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

OBČINE

Beltinci

121. Ugotovitveni sklep OS zaradi odstopa o prenehanju mandata dosedanjemu predsedniku OVK
122. Ugotovitveni sklep OS zaradi odstopa o prenehanju mandata dosedanji predsednici POVK
123. Sklep OS o imenovanju predsednice OVK

Brezovica

124. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brezovica

Brežice

125. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

Črnomelj

126. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Črnomelj
127. Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (uradno prečiščeno besedilo)
128. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
129. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
130. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Horjul

131. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kanal ob Soči

132. Statut Občine Kanal ob Soči

Krško

133. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033)

Lendava

134. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava / Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ v plačni razred

Litija

135. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
136. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

137. Ugotovitveni sklep o sprejetju Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA
138. Ugotovitveni sklep o uskladitvi odstotkov oziroma deležev glasov županov občin članic Sveta RCERO LJUBLJANA

Medvode

139. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode

Metlika

140. Sklep o prekategorizaciji neprofitnega najemnega stanovanja v službeno najemno stanovanje

Moravske Toplice

141. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme

Murska Sobota

142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)
143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota

Pivka

144. Sklep o določitvi plačnega razreda

Slovenj Gradec

155. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018

Slovenske Konjice

145. Poslovnik Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice
146. Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Slovenske Konjice v primeru naravne ali druge nesreče
147. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
148. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
149. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
150. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
151. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
153. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka

Žužemberk

154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk

POPRAVKI

160. Popravek Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig
161. Popravek Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti