Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 38141-3/2017/3 Ob-1116/18, Stran 128
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev petih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije
1 Predmet javnega razpisa
Pet pravic razširjanja posameznih radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem radijskega programa, za katerega je pridobil pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero mu je pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji do izteka roka za predložitev ponudb, in za ta radijski program nima pridobljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Izjema je Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana, ki za izvajanje javne službe pridobi pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809 in 9/14).
2.2 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.3 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
2.5 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki nima vključene radijske mreže ali skupnega regionalnega programa, v kolikor ima isto radijsko mrežo ali skupni regionalni program vključen drug program, za katerega je že pridobljena pravica razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu za podelitev pravic za digitalno radiodifuzno razširjanje se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, skladno s tretjim odstavkom 104.a člena ZMed, upošteva naslednja merila: žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje (obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih in obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Po potrebi se uporabi tudi dve dodatni merili in žreb.
V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki se bo v skladu s četrtim odstavkom 104.a člena ZMed prednostno upoštevalo radijske programe, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo in so hkrati prostodostopni (nekodirani). Zaradi navedenega se bo med ponudbami izvedlo dvostopenjsko ocenjevanje:
I. stopnja
Med ponudbami se bo pri izbiri prednostno upoštevalo radijske programe, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo in so hkrati prostodostopni (nekodirani).
Če bo število ponudb, v katerih se bo ponudilo prostodostopne (nekodirane) radijske programe, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo, večje od števila razpisanih pravic, bo izbranih tistih pet ponudb ponudnikov, ki bodo v postopku ocenjevanja med vsemi tovrstnimi ponudbami zbrale največ točk.
II. stopnja
Če bo v prvi stopnji ocenjevanja izbranih manj ponudb ponudnikov kot je razpisanih pravic, se bo izbira za podelitev preostalih razpisanih pravic opravila med ostalimi ponudniki, ki ponujajo radijski program, ki se na razpisanem območju ne razširja po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo, oziroma ne ponujajo prostodostopnega (nekodiranega) radijskega programa. Tudi v tem primeru bodo izbrane ponudbe ponudnikov, ki bodo v postopku ocenjevanja med vsemi tovrstnimi ponudbami zbrale največ točk.
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z vključeno programsko radijsko mrežo
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo v skladu s 83. členom ZMed ali skupni regionalni program v skladu z 79. členom ZMed, na voljo največ ena od razpisanih pravic. Če ponudbo na javni razpis odda eden ali več ponudnikov, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo ali skupni regionalni program, se bo v izbirni postopek uvrstila ponudba tistega ponudnika, ki bo na podlagi dvostopenjskega ocenjevanja po spodnjih merilih zbrala največje skupno število točk. Če imata dva ali več takšnih ponudnikov enako število točk, se uporabita dodatni merili oziroma po potrebi žreb. Tovrstne ponudbe se bo uvrstilo v postopek izbire, v katerem bodo tudi ponudbe ponudnikov, ki kandidirajo z radijskim programom brez vključene programske radijske mreže ali skupnega regionalnega programa.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Popolne ponudbe bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.
4.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 20 točk. (0–20 točk)
4.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije ponujenega radijskega programa v dnevnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli več točk. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 20 točk. (0–20 točk)
4.3 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke sorazmerno glede na skupno minimalno tedensko povprečje deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času. Ponudniku z največjim skupnim minimalnim tedenskim povprečjem deležev zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času v radijskem programu se dodeli 20 točk. (0–20 točk)
4.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Pri tem merilu je ocena vezana na izpolnjeno in podpisano izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki bo predstavljala del ponudbe. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 20 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–20 točk)
4.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudniku, ki ima v svojem radijskem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed, se dodeli več točk. (0–20 točk)
4.6 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem radijskem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času.
4.7 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske ponudbe
Če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega merila 2 za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik v svojem radijskem programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
4.8 Žreb
V primeru, da tudi po uporabi dodatnega merila 2 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov odločilo z žrebom.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. 2. 2018 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v dveh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 28. 2. 2018, ob 10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
8 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si), tel. 01/583-63-39.
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti