Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, stran 608.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – UPB), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10), 19. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 29. redni seji dne 29. 11. 2017, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 19. redni seji dne 19. 10. 2017, Občinski svet Občine Podčetrtek na 20. redni seji dne 24. 11. 2017, Občinski svet Občine Rogatec na 17. redni seji dne 19. 10. 2017, Občinski svet Občine Kozje na 19. redni seji dne 14. 12. 2017 in Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 22. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 25/02, 34/02 – popr. in 12/05; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Ime ustanoviteljev zavoda je: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, Občina Kozje, Kozje 37, Občina Podčetrtek, Trška cesta 59 in Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17.«
2. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti določa, v skladu s tem odlokom, statut javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«
3. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je:
1. Osnovna zdravstvena dejavnost
2. Specialistična ambulantna dejavnost
3. Mrliško pregledna služba
4. Druge dejavnosti v skladu z zakonom:
– prodaja zdravstvenih in spremljajočih storitev na trgu
5. Izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in kliničnih vaj študentov univerzitetnih in visokošolskih zdravstvenih programov
6. Izvajanje pripravništva za poklice zdravstvene smeri
7. Izvajanje specializacij na področjih zdravstvenega varstva
8. Izvajanje drugih spremljajočih dejavnosti, potrebnih za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
Dejavnosti, ki ne sodijo v obseg javne službe oziroma niso nujno spremljajoče dejavnosti za opravljanje javne službe, opravlja zavod v obsegu in na način, ki ne ogroža nemotenega izvajanja javne službe.
V tem členu našteta dejavnost se lahko izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z ZD.«
4. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
Q 88.109 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210 – Splošno čiščenje stavb
N 82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
5. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– šest predstavnikov ustanoviteljev,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– eden predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vsaka občina ustanoviteljica ima po enega predstavnika v svetu zavoda. Za posamezno občino imenuje njenega predstavnika njen občinski svet v skladu s splošnimi akti občine. Kot predstavnik ustanovitelja ne more biti v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah imenovan zdravstveni delavec, ki na podlagi koncesije opravlja javno zdravstveno službo, ali delavec javnega zavoda Zdravstveni dom.«
6. člen 
V 12. členu se besedilo četrtega odstavka nadomesti z besedilom: »Direktor zdravstvenega doma mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) in najmanj 5 let delovnih izkušenj.«
V petem odstavku 12. člena se črta besedna zveza »visoke strokovne«.
7. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku črta zadnji stavek.
8. člen 
V 11. členu se besedilo pete alineje spremeni tako, da glasi:
»– sprejema zaključni račun,«.
9. člen 
V 16. členu se v četrtem odstavku doda nov stavek, ki glasi: »Poleg sredstev ustanoviteljic, se za vlaganje v premoženje, s katerim upravlja zavod, namenjajo tudi sredstva od amortizacije.«
V 16. členu se v petem odstavku črtata besedni zvezi »Dispanzer za pljučne bolezni« in »Dispanzer za medicino dela, prometa in športa«.
V 16. členu se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
»Za investicijska vlaganja v premoženje v solastnini ustanoviteljic, ki je namenjeno izvajanju zdravstvene dejavnosti za občane vseh občin ustanoviteljic, se ustanoviteljice dogovorijo posebej.«
10. člen 
Besedilo drugega odstavka 20. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki iz javnih sredstev in sredstev, ki jih zavod doseže s prodajo storitev oziroma proizvodov, uporablja za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme ter prostorov.«
11. člen 
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da glasi:
»Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zdravstveni dom z analizo stanja dokaže, ustanovitelji pa ugotovijo, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za vzrok dispariteto med kalkulativnimi in realiziranimi programi storitev, ki jih določa podpisana pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi pogodbenimi partnerji. Pri tem mora zdravstveni dom dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Če se ugotovi, da je primanjkljaj nastal zaradi nepričakovanih večjih stroškov rednega ali investicijskega vzdrževanja ali zamenjavo nujne medicinske opreme, se z občinami ustanoviteljicami dogovori kriterij za način kritja stroškov oziroma primanjkljaja.
V primeru iz prvega odstavka tega člena krijejo ustanoviteljice izgubo po kombiniranem kriteriju števila prebivalstva in nosilcev dejavnosti, ki opravljajo dejavnost v skladu s programom po posameznih občinah. Izgubo, ki nastane zaradi dejavnosti, ki jo zavod izvaja samo za posamezne občine, krijejo tiste občine, za katere se ta dejavnost izvaja.«
12. člen 
Besedilo drugega odstavka 28. člena se spremeni, tako, da glasi:
»Zbrana sredstva iz prejšnjega odstavka mora zdravstveni dom namensko uporabljati za investicijsko vzdrževanje na lokaciji, kjer so zbrana. Če je prihodkov več kot znaša strošek investicijskega vzdrževanja, so sredstva prihodek te občine, razen drugačnega dogovora s posamezno občino ustanoviteljico. V tem primeru se sredstva evidentirajo v dobro presežka prihodkov nad odhodki občine ustanoviteljice, ki je lastnica prostorov te neporabljene najemnine.«
13. člen 
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi. Imenovani Svet zavoda opravlja naloge do izteka mandata.
14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0005/2017
Šmarje pri Jelšah, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti