Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 403-04-0063/2017 Ob-1101/18, Stran 113
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2018
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija turističnih projektov.
II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.
B: Sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov
Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in delujejo v okviru turističnih društev.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine Velenje,
– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Velenje,
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja …),
– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju Mestne občine Velenje,
– ima skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo,
– ima zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov,
– je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD.
Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki niso opravili programa in realizirali projektov, ki so jih prijavili na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje v letu 2017 (izjema je ne realizacija zaradi višje sile ali razlogov, na katere niso mogli vplivati).
IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala spodnja merila. Vrednotenje je podrobneje opredeljeno v priloženem dokumentu Merila.
a) Za razpisno področje A – Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev
Splošna merila – program
– delovanje društva (število članov društva; vključevanje v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2017; organizacija izobraževalnih dejavnosti v letu 2017; dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja);
– promocijsko-informacijska dejavnost (nastop na sejmih, vzdrževanje spletne strani in/ali družbenih omrežij, redno posredovanje vsebin, sodelovanje pri osrednji letni prireditvi Turistične zveze Velenje).
Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija in trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);
– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev; predvidena promocija projekta);
– finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. Prijavitelj lahko prijavi en projekt.
b) Za razpisno področje B – Sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov
Splošna merila – program
– delovanje turističnega podmladka (število članov turističnega podmladka; vključevanje podmladka v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2017; dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja);
– program turističnega podmladka (kakovost predloženega programa).
Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija in trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);
– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev ali izdaj; predvidena promocija projekta).
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. Prijavitelj lahko prijavi en projekt.
V. Priloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– za področje A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev:
– program dela društva za leto 2018 (Obvezna priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Obvezna priloga 2),
– število članov društva (Priloga 3)
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD (Priloga 4)
– organizacija izobraževalnih vsebin (Priloga 5).
– za področje B: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov:
– program dela turističnega podmladka za leto 2018 (Obvezna priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Obvezna priloga 2),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD (Priloga 3).
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma od njega pooblaščena oseba.
VI. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa, so:
– za razpisno področje A: 16.000 €,
– za razpisno področje B: 3.000 €.
Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje županu Mestne občine Velenje, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev (v nadaljevanju: sklep).
Upravičenec je dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje po zaključenem programu oziroma projektu v letu 2018, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila (vabila, fotografije) o izvedenih aktivnostih. Upravičenec lahko dostavi vsebinsko in finančno poročilo za zaključeni posamezni del programa, ki ga je opredelil v svoji vlogi na javni razpis.
Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, ki jih bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje prejel do 25. novembra 2018. Izjema velja za projekte, ki bodo izvedeni od vključno 25. novembra do vključno 31. decembra 2018. V tem primeru je upravičenec dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje v roku 8 dni po zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila o izvedenih aktivnostih. Upravičencu se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim poročilom, vendar največ v višini, določeni s sklepom.
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2018.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. Izjema velja za projekte, ki bodo izvedeni od vključno 25. novembra do vključno 31. decembra 2018.
VIII. Rok za vložitev vlog
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 19. 2. 2018, do 14. ure.
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – vložišče, soba 10.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne glede na način dostave, prispele v vložišče MOV najkasneje do 14. ure roka za oddajo vloge.
Ovojnica mora biti ustrezno opremljena z izpolnjenim obrazcem, iz katerega je razvidno, na katero področje se prijavitelj prijavlja (A ali B) oziroma na njej označeno »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2018 Področje A« ali »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2018 Področje B«.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 20. februarja 2018, ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo javnega razpisa popolna. Odpiranje vlog je javno. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Vse nepravočasne vloge ali neustrezno označene vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in se neodprte vrnejo prijavitelju.
Prijavitelje, katerih vloge na javnem razpisu ne bodo popolne, bo komisija v roku sedmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za razvoj in investicije, Titov trg 1, 3320 Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku roka za predložitev vlog.
XI. Podpis pogodbe: Mestna občina Velenje posreduje upravičencu sklep ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku petnajst dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na javni razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih sredstev opravlja Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-18-66 ali po elektronski pošti urska.gabersek@velenje.si.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti