Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk, stran 610.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na 21. seji dne 22. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 21/15).
2. člen 
V 5. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo: »Pregledna karta obračunskega območja za vodovod je sestavni del kartografskega dela sprememb in dopolnitev programa opremljanja iz decembra 2017«.
3. člen 
V 12. členu se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme zbriše besedilo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ss (v €)
Os (v €)
1. Vodovod
VOD
11.077.528
6.483.091
in na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ss (v €)
Os (v €)
1. Vodovod
VOD
20.526.715
7.233.407
4. člen 
V 13. členu se oštevilči prvi odstavek in na koncu doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»(2) Predvidena komunalna oprema, ki je že vključena v obračunsko območje za vodovod ima naslednji časovni načrt:
Vodovodno omrežje v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine«:
– pridobitev stvarnih pravic:
pridobljene
– projektna dokumentacija:
izdelana
– gradnja komunalne opreme:
v teku
– uporabno dovoljenje:
do konca leta 2019«
5. člen 
V 14. členu se zbriše Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme in na istem mestu nadomesti z naslednjo preglednico:
»Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Cpij (v €/m2)
Ctij (v €/m2)
1. Vodovod
VOD
2,005
7,590
2. Kanalizacija
KAN
3,014
8,384
3. Ceste
CES
3,455
14,035
4. Objekti za ravnanje z odpadki
ODP
0,054
0,221
« 
6. člen 
V 16. členu se oštevilči prvi odstavek in na koncu doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»(2) Stroški opremljanja na enoto mere (Cpij in Ctij) iz 14. člena se revalorizirajo od 1. 1. 2018 dalje.«
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-10/2017-5
Žužemberk, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti