Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-9/2018-3 Ob-1119/18, Stran 119
Na podlagi določil 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/17), sklepa župana št. 430-9/2018-1 z dne 15. 1. 2018, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2018 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov najema dvoran oziroma vzdrževanja igrišč ter stroškov tekmovanj (prijavnin, stroškov sodnikov in tehničnih delegatov, ter stroškov prisotne zdravstvene službe na tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v kolektivnih ekipnih državnih tekmovanjih.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so organizirani v skladu z določili zakona o društvih
– delujejo lokalno in imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
– tekmovalci, ki nastopajo v ekipah teh športnih društev in klubov, nimajo možnosti individualnega nastopanja
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za izvajanje programa
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih
– so v primeru, da je bil njihov program v preteklem letu sofinanciran iz občinskega proračuna, predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji sofinanciranih programov
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih medijih
– imajo množičen obisk na prireditvah.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za leto 2018 je 52.000,00 €.
5. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. Dodeljena proračunska sredstva bodo nakazana v rokih, določenih s pogodbo.
6. Vsebina vloge: vloga mora biti oddana izključno na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
8. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z vidnim pripisom »Ne odpiraj – Vloga – Sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj 2018«. Na hrbtni strani kuverte je potrebno obvezno navesti naziv in naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718 ali vlasta.sribar@zagorje.si).
9. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do petka, 2. 2. 2018, do 9. ure. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene na naslov prijavitelja.
10. Izid razpisa
Odpiranje prijav na javni razpis bo v petek, 2. 2. 2018, ob 10. uri. Odpiranje ne bo javno. O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep odloča župan občine, njegova odločitev je dokončna.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti