Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 610-0002/2018 Ob-1099/18, Stran 106
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15), Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2018
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju mladinskih programov in projektov ter programov za mlade, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Sofinancirali bomo naslednje vsebine:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju,
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih ter
– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih sredstev).
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obvezna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva (računi za elektriko, telefonijo, komunalne storitve, računovodske storitve), sofinanciranje dnevnic, kilometrin in honorarjev članov društev.
Predmet sofinanciranja po pravilniku ne morejo biti mladinski programi in projekti, programi za mlade, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanje odvisnikov v skupnost za zdravljenje odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi in njihove zveze ter nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, na katero se prijavljajo.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja pravilnika, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike programov in projektov otroci in mladi v starosti do 29 let;
– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo vsaj 6 mesecev in imajo sedež v Občini Sevnica;
– imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– so v izvajanje dejavnosti izvajalca aktivno vključeni otroci in mladi iz območja Občine Sevnica;
– uveljavljajo programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi;
– organizacije (razen pravnih oseb iz devete alineje tega člena) za izvajanje programa zagotovijo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, delež javnih sredstev iz drugih in pričakovano sofinanciranje;
– pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se sofinancirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo.
Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.
Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica, niso namenjena sofinanciranju programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost).
Navodilo:
Obvezno izpolnite vse navedene točke v obrazcih. Če menite, da posamezne točke zaradi specifičnosti programa ni možno ali smiselno izpolniti, morate to posebej označiti – prečrtati prostor, namenjen izpolnjevanju. Izpolnjujte kratko in natančno! Prilog, ki niso zahtevane, komisija ne bo upoštevala!
4. Okvirna vrednost razpisa za leto 2018: 15.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (prijavitelji, ki se prvič prijavljajo),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze),
– temeljni akt društva (prijavitelji, ki se prvič prijavljajo oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancira največ tri programe. V kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot tri programe, se izberejo tisti trije, ki dosežejo najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.
Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov (npr. prijavili bodo neobstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe in podobno), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 19. 2. 2018, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje do 19. 2. 2018 (datum poštnega žiga na dan 19. 2. 2018).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v letu 2018« na sprednji strani.
Na kuverti mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 19. 1. 2018 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, tel. 07/81-61-262, e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti