Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

60. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
61. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
62. Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

63. Sklep o imenovanju članov Programskega sveta RTV Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

96. Uredba o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti
97. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
98. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
99. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora

Drugi akti

100. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
101. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada

MINISTRSTVA

64. Pravilnik o kazenskih evidencah
65. Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi
66. Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
67. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
102. Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah
103. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026)
104. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020)
105. Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov
106. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

68. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa v zvezi s četrto povedjo drugega odstavka 108. člena Zakona o prekrških, kolikor določa, da je zoper sklep o policijskem pridržanju, ki se odredi na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, pritožbo mogoče vložiti le, dokler traja pridržanje, ter o zavrženju tretjega odstavka 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa

SODNI SVET

69. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi prijave za dodelitev na delo v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje dela Generalnega sekretarja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

70. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Lendava

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

71. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2017
72. Sklep o določitvi zneska zamudnih obresti in zneska zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se izterjuje
73. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2018

OBČINE

Brezovica

90. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva
91. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Brezovica

Dol pri Ljubljani

74. Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
75. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
76. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

77. Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina

Ilirska Bistrica

78. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica
79. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kočevje

80. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Koper

81. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ”Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin” – za ureditveno območje VI

Laško

82. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško
83. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško
84. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
85. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
86. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
87. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško
88. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško

Mokronog-Trebelno

89. Sklep o pripravi drugih (2) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno

Rečica ob Savinji

92. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji
93. Pravilnik o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji
94. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018
95. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018

POPRAVKI

107. Popravek Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje

PREKLICI

108. Preklic objave Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti