Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

78. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica, stran 394.

  
Na podlagi 21., 29., 34.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17), 16., 84. in 94. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Primorskih novic, št. 4/2008) in 100. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 – spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 24. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica 
1. člen
V Pravilniku o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 38/10) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»12. člen
Volilni organi, ki izvajajo volilna opravila, imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu ter tudi za redne volitve v svete krajevnih skupnosti, pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki določa nadomestila volilnih organov na lokalnih volitvah.«
2. člen 
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b in 12.c člen, ki se glasijo:
»12.a člen 
V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane in odloča občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada občinski volilni komisiji, tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom nadomestilo za udeležbo na seji v deležih nadomestila iz 12. člena tega pravilnika, in sicer:
– predsedniku občinske volilne komisije in njegovemu namestniku ter tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom v višini 7 % nadomestila,
– članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom v višini 15 % nadomestila.
Do plačila za udeležbo na seji občinskega sveta, določene v tem pravilniku, so, razen ob splošnih volitvah, upravičeni tudi predsednik občinske volilne komisije ali njegov namestnik ali člani občinske volilne komisije oziroma njihovi namestniki, in sicer takrat, ko so vabljeni na sejo, na kateri občinski svet obravnava akte iz njihovega delovnega področja, in sicer v višini iz 8. člena pravilnika.
Pravico do plačila v skladu s prvim odstavkom tega člena imajo člani volilnih organov tudi v vseh drugih primerih, ki z zakonom ali tem pravilnikom niso urejena.
12.b člen 
Ob vsakih drugih volitvah, razen ob volitvah iz 12. člena, in ob razpisu referenduma, so volilni organi – občinska volilna komisija, tajnik občinske volilne komisije in njegovi namestniki, upravičeni do enkratnega nadomestila, in sicer v deležih nadomestila iz 12. člena tega pravilnika:
1. za delne volitve v svet krajevne skupnosti in za volitve v svet krajevne skupnosti za do 7 krajevnih skupnosti:
– predsedniku občinske volilne komisije in njegovemu namestniku ter tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom v višini 20 % nadomestila,
– članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom v višini 40 % nadomestila,
2. za volitve v svete krajevnih skupnosti za vsako nadaljnjo krajevno skupnost dodatno še nadomestilo v višini 3,6 % nadomestila glede na prejšnjo alinejo,
3. za izvedbo referenduma v delu krajevne skupnosti ali v do 7 krajevnih skupnostih:
– predsedniku občinske volilne komisije in njegovemu namestniku ter tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom v višini 20 % nadomestila,
– članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom v višini 40 % nadomestila,
4. za izvedbo referenduma za vsako nadaljnjo krajevno skupnost dodatno še nadomestilo v višini 3,6 % nadomestila glede na prejšnjo alinejo,
5. za izvedbo referenduma na območju celotne občine v višini 70 % nadomestila iz prvega odstavka tega člena.
12.c člen 
Če ni z zakonom ali drugim predpisom drugače določeno, imajo predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev ali referenduma, za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo.
Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta za vsako glasovanje upravičena do dodatnega nadomestila v višini polovice dnevnice, določene v tem členu.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013-16
Ilirska Bistrica, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost