Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Ob-1033/18, Stran 67
Svet zavoda Osnovne šole Fram, Turnerjeva ulica 120, 2313 Fram, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), 84. člena Poslovnika o delu sveta zavoda Osnovne šole Fram z dne 8. 12. 2016 in sklepa sveta zavoda št. 3 z dne 4. 12. 2017 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje funkcije ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2018. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o nekaznovanosti (izpis iz kazenske evidence Ministrstvo za pravosodje, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo, da zoper kandidata/-ke ni uveden kazenski postopek pri katerem koli drugem sodišču zoper spolno nedotakljivost). Prijavi je potrebno priložiti še program vodenja zavoda in življenjepis.
Vaše vloge sprejemamo do vključno 27. 1. 2018 na zgornjem naslovu s pripisom: »Razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Fram 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti