Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Ob-1065/18, Stran 64
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, ki jo zastopa župan Vinko Debelak, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) v zvezi s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) objavlja
javno dražbo 
za prodajo stanovanj/posameznih delov stavbe z oznakami ID 1006-1106-2 do 7 na naslovu Latkova vas 221, 3312 Prebold
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, ki jo zastopa župan Vinko Debelak, matična št.: 1357654000, davčna št.: SI 39527972.
2. Predmet prodaje: stanovanja – nepremičnine/posamezni deli stavbe z oznako ID 1006-1106-2 do 7 s solastniškimi deleži na posebnih in splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na naslovu Latkova vas 221, 3312 Prebold, in sicer:
– stanovanje v izmeri 58,60 m2, z ID znakom: del stavbe 1006-1106-2,
– stanovanje v izmeri 10,50 m2, z ID znakom: del stavbe 1006-1106-3,
– stanovanje v izmeri 12,60 m2, z ID znakom: del stavbe 1006-1106-4,
– stanovanje v izmeri 37,73 m2, z ID znakom: del stavbe 1006-1106-5,
– stanovanje v izmeri 21,00 m2, z ID znakom: del stavbe 1006-1106-6,
– stanovanje v izmeri 23,64 m2, z ID znakom: del stavbe 1006-1106-7.
Prodaja se stanovanjska stavba kot celota, pri čemer je pogoj, da kupec kupi celotno stanovanjsko stavbo z vsemi zgoraj opisanimi stanovanji oziroma posameznimi deli stavbe.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicne cene za predmet prodaje – celotno stanovanjsko stavbo z oznako ID 1006-1106-2 do 7 na naslovu Latkova vas 221, Prebold je 50.150,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino za celotno stanovanjsko stavbo. Izklicna cena za predmet prodaje ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami v višini 2 %, ki ga plača kupec. Kupec je prav tako dolžan plačati stroške sestave in overitve pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa in morebitne ostale stroške povezane s prodajo in s prenosom lastninske pravice.
Nepremičnina – celotna stanovanjska stavba se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičnini.
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun št. SI56 0137 4010 0004 665, Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, odprt pri Banki Slovenije, sklic: javna dražba Latkova vas.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem primeru Občina Prebold obdrži plačano varščino.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 15. 2. 2018 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 30 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
– original potrdilo o vplačani varščini ter celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila varščine);
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in pooblastilo zakonitega zastopnika;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji (potrdilo o državljanstvu za fizične osebe in potrdilo o registraciji za pravne osebe);
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko.
Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slovenskem jeziku.
9. Višina varščine: dražitelji se morajo 3 dni pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini, v višini 10 % izklicne cene za predmet prodaje, ki jo nakažejo na transakcijski račun št. SI56 0137 4010 0004 665 Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, odprt pri Banki Slovenije, sklic: javna dražba Latkova vas.
Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku. Varščina mora biti vplačana najkasneje 3 dni pred pričetkom javne dražbe.
10. Obvestilo dražiteljem: prodajalec dražitelje obvešča, da stanovanje v izmeri 12,60 m2, z ID znakom 1006-1106-4 in stanovanje v izmeri 37,73 m2, z ID znakom 1006-1106-5 zasedata najemnika, ki imata z Občino Prebold sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas z neprofitno najemnino, zaradi česar v primeru prodaje kupec na podlagi določil Stanovanjskega zakonika (SZ-1) vstopi v vse pravice in obveznosti prodajalca po sklenjeni najemni pogodbi.
11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre.
Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem parcele in ogled parcele interesenti dobijo oziroma dogovorijo s kontaktno osebo Tjaša Skočaj Klančnik na tel. 703-64-07.
Občina Prebold 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti