Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Št. 012-9/2012/48 Ob-1061/18, Stran 35
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) in 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa št. C2711-18-433101 objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije 
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi.
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
Vsebinsko isti ali podobni programi prijavitelja, ki so že sofinancirani s strani Ministrstva za zdravje, niso predmet tega razpisa.
Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.
Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba.
3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja. O izpolnjevanju tega pogoja predloži izjavo.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2018 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije«.
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2018) je vlagateljem na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
2. Popolna vloga obvezno vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2018 z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obrazec PZ 2018 ter obvezne priloge morajo biti priložene v papirni obliki in na USB ključku),
b) podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis programa, obsega največ 2 strani in je dodan kot obvezna priloga obrazca,
c) kopijo odločbe statusa humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
d) organizacija, ki prijavlja program, ki se nanaša na nepogoste kronične bolezni, poda utemeljitev, ki dejansko izkazuje nepogosto kronično bolezen,
e) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.
V. Cilji in prednostna področja
1 Programi pomoči, svetovanja, ozaveščanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi
Cilji razpisa so:
– krepitev in razvoj programov neposredne pomoči, osredinjenih na izključene, ogrožene, ranljive skupine ter bolnike z nepogostimi kroničnimi boleznimi,
– humanitarnost, solidarnost, tovarištvo in medsebojna pomoč,
– opolnomočenje navedenih ciljnih skupin, opozarjanje na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij,
– spremljanje in celostna pomoč,
– zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih oseb,
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije,
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev,
– ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in zdravstveno ogrožujočih stanj in težav ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje – povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini,
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljni skupini,
– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje bolnikov v življenje z zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25);
– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
– Summary Report on the MIPEX Health Strand and Country Reports – International Organization for Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration Health Division (MHD);
– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje, WHO;
– COUNCIL RECOMMENDATION on an action in the field of rare diseases (2009/C 151/02) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION;
– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, Ministrstvo za zdravje 2007;
– Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020.
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2018 v okviru javnega razpisa znašajo 160.000,00 €. Sredstva iz javnega razpisa bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 4331 – Strokovne skupine in posebni programi, 2711-17-0001 – Urejanje in razvoj sistema zdravstva.
Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je lahko 16.000,00 €.
Ministrstvo za zdravje lahko v pogodbi glede na dodeljena sredstva z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg programa.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja iz obrazca Prijava na razpis (tč. 6.2) pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 % mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja. O izpolnjevanju tega pogoja predloži izjavo.
VII. Merila za dodelitev sredstev za programe na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila
Opis
Ocena
1. Vsebinska ustreznost
50
1.1. Usklajenost programa s cilji razpisa
Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo. 
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in jih ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.
15
1.2. Zagotavljanje učinkovitosti programa
Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti.
10
1.3 Inovativnost in dodana vrednost programa
Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.
10
1.4. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju
Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa jasno določen (kjer je to relevantno so upoštevani socialni gradient, neenakost med spoloma in medgeneracijsko sožitje).
10
1.5. Zagotavljanje dolgoročnih učinkov programa
V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.
5
2. Kakovost programa in mreženja
30
2.1. Izkušnje in reference na področjih, ki so predmet tega razpisa
Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.
10
2.2 Širjenje (diseminacija) rezultatov programa
Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku in rezultatih programa.
5
2.3. Vrednotenje (evalvacija) programa
Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.
5
2.4. Vključevanje uporabnikov in doseganje ciljnih skupin
Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.
5
2.5 Mreženje
Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi.
5
3. Financiranje in upravljanje programa
20
3.1. Financiranje programa
Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov programa.
15
3.2. Vodenje in koordinacija
Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in »outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja so razloženi in ustrezni.
5
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev.
VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2018, ki je del razpisne dokumentacije.
3. Za upravičene stroške pri izbranih organizacijah za sofinanciranje veljajo stroški od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
4. V kolikor vsa razpoložljiva sredstva razpisa niso razdeljena v celoti, se lahko izbranim organizacijam dodeli ostanek sredstev v enakem deležu, vendar največ do maksimalne vsote, ki jo organizacija lahko prejme in znaša 16.000,00 €.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – javni razpis Pomoč humanitarnim organizacijam 2018«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 26. 1. 2018.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne 26. 1. 2018 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost