Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

92. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji, stran 502.

  
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US in 76/14 – Odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) na 22. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) S temi spremembami in dopolnitvami se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 23/16 in 81/16) in Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 1/17) sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 1/17) – v nadaljevanju OPPN.
(2) Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rečica ob Savinji je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Peter LOJEN s.p. iz Velenja s št. projekta 2017/09 in so sestavni del tega odloka.
II. VSEBINA 
2. člen 
(vsebina prostorskega načrta) 
Spremembe in dopolnitve podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) določajo mejo ureditvenega območja, funkcijo območja, lego, potek in zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in naprav, vodnogospodarske ureditve, pogoje za komunalno urejanje, okoljevarstvene in druge pogoje, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
3. člen 
(sestava prostorskega načrta) 
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta iz 1. člena odloka vsebujejo tekstualni in grafični del.
Tekstualni del sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta
2. Smernice in mnenja
3. Obrazložitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
4. Tehnični elementi za zakoličenje
B. GRAFIČNI DEL:
1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; M 1:2500
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem; M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji; M 1:1000
4. Prikaz odstranitve objekta; M 1:500
5. Zazidalno ureditvena situacija; M 1:500
6. Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; M 1:500
7. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave; M 1:500
8. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; M 1:500.
4. člen 
(obseg območja sprememb in dopolnitev OPPN) 
(1) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN Rečica ob Savinji obsega parcelo št. 67/1 k.o. Rečica ob Savinji, kjer je predvidena gradnja obrtno-skladiščnega objekta.
(2) Ureditveno območje je velikosti cca 2.300 m².
(3) Sestavni del teh sprememb in dopolnitev OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, zagotavljanje intervencijskih mest ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne vodnogospodarske ureditve.
(4) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev OPPN je gradnja objekta za poslovno dejavnost, ki je vezana na izvajanje kmetijske dejavnosti izven ureditvenega območja OPPN Rečica ob Savinji.
III. SPREMEMBE 
5. člen 
V tabeli iz prvega (1) odstavka 6. člena (namembnost območja) osnovnega odloka se pri prostorski enoti cd pod rubriko Dovoljenje dejavnosti / namembnost območja med alinejo »– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,« in alinejo »– druge dejavnosti.« doda nova alineja:
»– obrtne in skladiščne dejavnosti,«.
6. člen 
Tabela iz 10. člena osnovnega odloka (tlorisni in višinski gabariti objektov) se dopolni z vrstico:
Oznaka objekta
Tipologija objekta
Tlorisne dimenzije
Etažnost
CD1
Objekt za obrtno in skladiščno dejavnost 
25.30 x 40.00
P+2
7. člen 
18. člen osnovnega odloka se dopolni z odstavkom, ki se glasi:
»Na območju prostorske enote cd je za potrebe priključevanja objekta CD1 namesto odvajanja komunalnih voda v javno kanalizacijo dopustna izgradnja male komunalne čistilne naprave.«
8. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) K 19. členu odloka se dodajo odstavki 4, 5 in 6, ki se glasijo:
(4) Za potrebe obratovanja objekta CD1 se predvideva 218 kW priključne moči, kar ustreza omejevalcu toka 3x315 A. Na predmetnem območju Elektro Celje d.d. nima zadostnih kapacitet električne energije, zato si mora investitor zgraditi novo transformatorsko postajo, katera bo v njegovi lasti. Predviden objekt bo priključen na distribucijsko omrežje na nizkonapetostnih zbiralnicah predvidene transformatorske postaje. Energija za napajanje nove transformatorske postaje je na razpolago na SN zbiralkah obstoječe transformatorske postaje Rečica Bloki.«
(5) Izdelana je strokovna podlaga idejni projekt priključevanja objekta CD1 na elektro omrežje, ki ga je izdelalo projektivno podjetje ELPART Bogdan Lepan s.p., št. IDZ 156/17-E.
(6) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti soglasje za priključitev in soglasje k projektu v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(vpogled v spremembe in dopolnitve OPPN) 
Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled v času uradnih ur pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Rečica ob Savinji in na Upravni enoti Mozirje.
10. člen 
(prenehanje uporabe določil osnovnega OPPN) 
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji, ki so v nasprotju z navedenimi spremembami in dopolnitvami.
11. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0007/2017-10
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti