Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

65. Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi, stran 317.

  
Na podlagi šestega odstavka 204.a in desetega odstavka 207. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in za izvrševanje 250.a člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 54/15), izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi 
Prvi del I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja način upravljanja evidenc prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ter delovanje skupne informacijske infrastrukture, vpis in izbris podatkov iz evidenc ter dajanje in dostop do podatkov iz teh evidenc ter skupne informacijske infrastrukture.
II. UPRAVLJANJE EVIDENC 
2. člen 
(upravljalec evidence) 
(1) Evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških (v nadaljnjem besedilu: evidenca prekrškovnega organa) upravlja prekrškovni organ.
(2) Evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (v nadaljnjem besedilu: evidenca pravnomočnih odločb sodišč) upravlja Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu upravlja ministrstvo.
3. člen 
(evidence prekrškovnih organov) 
(1) Evidenca prekrškovnega organa se upravlja za vse pravne in fizične osebe, ki jim je prekrškovni organ pravnomočno izrekel sankcijo za prekršek.
(2) Evidenca prekrškovnega organa za fizične osebe obsega:
1. osebno ime,
2. enotno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke,
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
4. pravno opredelitev prekrška,
5. številko in datum izdane odločbe o prekršku (odločba o prekršku ali plačilni nalog),
6. vrsto sankcije z navedbo njenega trajanja,
7. datum pravnomočnosti prekrškovne odločbe (odločba o prekršku; plačilni nalog; sodba na podlagi zahteve za sodno varstvo, s katero je zahteva zavržena, zavrnjena ali spremenjena).
(3) Evidenca prekrškovnega organa za pravne osebe obsega:
1. firmo ali naziv in sedež pravne osebe
2. matično številko pravne osebe,
3. pravno opredelitev prekrška,
4. številko in datum izdane odločbe o prekršku (odločba o prekršku ali plačilni nalog),
5. vrsto sankcije z navedbo njenega trajanja,
6. datum pravnomočnosti prekrškovne odločbe (odločba o prekršku; plačilni nalog; sodba na podlagi zahteve za sodno varstvo, s katero je zahteva zavržena, zavrnjena ali spremenjena).
4. člen 
(evidenca pravnomočnih odločb sodišč) 
(1) Evidenca pravnomočnih odločb sodišč se upravlja za vse pravne in fizične osebe, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo sankcijo za prekršek.
(2) Evidenca pravnomočnih odločb sodišč za fizične osebe obsega:
1. osebno ime,
2. enotno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke,
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
4. pravno opredelitev prekrška,
5. številko in datum odločbe sodišča prve stopnje,
6. vrsto sankcije z navedbo njenega trajanja,
7. datum pravnomočnosti prekrškovne odločbe, ki jo je izdalo sodišče prve stopnje,
8. številko in datum odločbe višjega sodišča, če je bila z njo spremenjena odločba sodišča prve stopnje.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se v evidenco pravnomočnih odločb sodišč lahko vpisuje tudi:
1. kraj, občina in upravna enota ter država rojstva,
2. državljanstvo.
(4) Evidenca pravnomočnih odločb sodišč za pravne osebe obsega:
1. firmo ali naziv in sedež pravne osebe,
2. matično številko pravne osebe,
3. pravno opredelitev prekrška,
4. številko in datum izdane odločbe sodišča prve stopnje,
5. vrsto sankcije z navedbo njenega trajanja,
6. datum pravnomočnosti prekrškovne odločbe, ki jo je izdalo sodišče prve stopnje,
7. številko in datum odločbe višjega sodišča, če je bila z njo spremenjena odločba sodišča prve stopnje.
(5) Poleg podatkov iz drugega in četrtega odstavka tega člena se v evidenco pravnomočnih odločb sodišč vpiše tudi naziv sodišča.
5. člen 
(evidenca kazenskih točk v cestnem prometu) 
(1) Evidenca kazenskih točk v cestnem prometu se upravlja za vse fizične osebe, ki jim je bila v prekrškovnem postopku pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu.
(2) Evidenca kazenskih točk v cestnem prometu obsega:
1. osebno ime;
2. EMŠO, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke;
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
4. podatke o vozniškem dovoljenju (številko vozniškega dovoljenja, izdajatelja vozniškega dovoljenja, datum izdaje vozniškega dovoljenja, kategorije motornih vozil, za katere je bilo izdano vozniško dovoljenje, ali številka vpisa v evidenci izdanih vozniških dovoljenj, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za promet);
5. pravno opredelitev prekrška;
6. število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu;
7. naziv prekrškovnega organa ali sodišča, ki je izreklo kazenske točke v cestnem prometu, ter številko in datum izdane odločbe;
8. datum pravnomočnosti odločbe;
9. datum storitve prekrška;
10. naziv sodišča, številko in datum ter datum pravnomočnosti odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali o prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije;
11. naziv sodišča, številko in datum ter datum vročitve odločbe o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali o prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije;
12. trajanje preizkusne dobe;
13. naziv sodišča, številko in datum ter datum pravnomočnosti odločbe o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
14. naziv sodišča ter številko in datum odločbe o dokončni odločitvi o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se v evidenco kazenskih točk v cestnem prometu lahko vpisuje tudi:
1. kraj, občina in upravna enota ter država rojstva;
2. državljanstvo.
6. člen 
(vpisovanje sprememb v evidence) 
Upravljalci evidenc iz tega pravilnika so v evidence s katerimi upravljajo dolžni vpisati vse spremembe v zvezi z vpisanimi podatki. Če so podatki spremenjeni na podlagi odločbe, je v evidenco treba vpisati tudi navedbo organa, ki je izdal odločbo, ter podatke o tej odločbi (številko in datum izdane odločbe ter datum pravnomočnosti odločbe).
7. člen 
(način upravljanja) 
Upravljalci upravljajo evidence iz tega pravilnika z uporabo informacijske tehnologije, ki preprečuje razkritje podatkov nepoklicanim osebam ter nepooblaščeno obdelavo podatkov in ki omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki obdelovani, komu so bili posredovani in kdo je podatke obdeloval ali posredoval, in ki varuje podatke pred njihovo izgubo. Informacijski sistem mora omogočati izdelavo varnostnih kopij, ki vsebujejo spremljanje dnevnih sprememb.
III. VPIS PODATKOV V EVIDENCE 
8. člen 
(rok za vpis podatkov v evidence) 
(1) Prekrškovni organ podatke v evidenco prekrškovnega organa vpiše po uradni dolžnosti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je nastalo dejstvo, ki ga je treba vpisati, ali od dneva, ko so bili obveščeni o takem dejstvu, če dejstvo ni nastalo v okviru pristojnosti tega organa.
(2) Podatke v evidenco pravnomočnih odločb sodišč in skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu vpisujejo prekrškovni organi ali sodišča neposredno v roku iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(pošiljanje podatkov za vpis) 
(1) Izjemoma organi iz prejšnjega člena v evidenco pravnomočnih odločb sodišč ali skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu posredujejo podatke iz 4. in 5. člena tega pravilnika po varni elektronski poti kot elektronski predlog za vpis podatkov (v nadaljnjem besedilu: predlog za vpis). Podatki se pošiljajo v strojno berljivi obliki.
(2) Pristojni organ ministrstvu pošlje predlog za vpis podatkov najpozneje v petnajstih dneh od dneva, ko je nastalo dejstvo, ki ga je treba vpisati, ali od dneva, ko je bil obveščen o takem dejstvu, če dejstvo ni nastalo v okviru pristojnosti tega organa.
(3) Ministrstvo vpiše podatke v ustrezno evidenco praviloma še isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan, ko je prejelo zahtevek za vpis. V primeru ugotovljene nepopolnosti predlogov za vpis ministrstvo pristojni organ pozove, da pomanjkljivosti odpravi v roku treh delovnih dni.
IV. IZBRIS PODATKOV IZ EVIDENC 
10. člen 
(podlaga za izbris) 
(1) Prekrškovni organ po uradni dolžnosti izbriše podatke iz evidence prekrškovnega organa, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
(2) Ministrstvo po uradni dolžnosti izbriše podatke iz evidence pravnomočnih odločb sodišč in skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
V. DAJANJE PODATKOV IZ EVIDENC 
11. člen 
(varstvo podatkov in obseg dajanja podatkov) 
(1) Prekrškovni organ in ministrstvo pri izvajanju svojih pristojnosti ter v okviru nalog, ki jih določa ta pravilnik, varuje osebne podatke v evidencah iz tega pravilnika, v pravnomočnih odločbah o prekrških, drugih odločbah in dokumentih, na podlagi katerih se v evidence vpisujejo podatki na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
(2) Podatki iz evidenc se smejo dati pod pogoji, v obsegu in na zahtevo oseb, določenih z zakonom, ter na način, ki ga določa ta pravilnik.
(3) Dnevnik obdelave podatkov v evidencah iz tega pravilnika se hrani pet let po izbrisu podatkov iz evidence.
(4) Osebe, ki obdelujejo podatke v evidencah iz tega pravilnika, morajo biti predhodno seznanjene z nameni in pogoji pod katerimi lahko vpogledujejo, uporabljajo, posredujejo oziroma obdelujejo osebne podatke iz teh evidenc. Seznanjene morajo biti tudi s posledicami nezakonite obdelave osebnih podatkov, o čemer morajo podpisati izjavo iz katere je razvidno, da so seznanjene s temi nalogami ali obveznostmi.
12. člen 
(vsebina zahteve) 
(1) Zahteva za pridobitev podatkov iz evidence prekrškovega organa, evidence pravnomočnih odločb sodišč ali skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu vsebuje naslednje podatke o fizični oziroma pravni osebi na katero se zahteva nanaša:
1. osebno ime oziroma firma ali naziv pravne osebe,
2. EMŠO za fizično osebo ali datum rojstva za fizično osebo, ki ni vpisana v centralnem registru prebivalstva, matično številko za pravno osebo,
3. naslov stalnega ali začasnega bivališča za fizično osebo (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) oziroma sedež pravne osebe,
4. državljanstvo.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka zahteva vsebuje še naslednje podatke:
1. namen in pravna podlaga pridobitve podatkov za zahteve, če se zahteva ne nanaša na vpogled v lastne osebne podatke,
2. datum zahteve,
3. navedba vlagatelja in njegov podpis – lastnoročni podpis za fizične osebe ali podpis zastopnika za pravne osebe.
(3) Za lastnoročno podpisano zahtevo se šteje tudi zahteva, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim elektronskim žigom za pravne osebe.
13. člen 
(postopek z zahtevo) 
(1) Prekrškovni organ ali ministrstvo preveri, ali je zahteva za pridobitev podatkov iz evidence v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
(2) Če prekrškovni organ ali ministrstvo ugotovi, da je zahteva nepopolna in da je zaradi tega ne more obravnavati, v roku petih delovnih dni pozove vlagatelja, da jo v roku, ki ga določi pristojni organ, dopolni.
(3) Če vlagatelj v določenem roku zahteve ne dopolni, pristojni organ zahtevo zavrže v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Če iz vložene zahteve izhaja, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za posredovanje podatkov, pristojni organ zahtevo zavrne v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
14. člen 
(potrdilo) 
(1) Potrdilo iz evidence prekrškovnega organa, evidence pravnomočnih odločb sodišč ali skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ki se izda na zahtevo iz 12. člena tega pravilnika, vsebuje naslednje podatke:
1. podatke iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 12. člena tega pravilnika o fizični ali pravni osebi, na katero se zahteva nanaša,
2. podatke iz ustrezne evidence v obsegu in v skladu z namenom, ki je določen z zakonom,
3. opredelitev namena in pravne podlage izdaje potrdila.
(2) Če je fizična ali pravna oseba vpisana v evidenco prekrškovnega organa, evidenco pravnomočnih odločb sodišč ali skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu, se ji potrdilo vroči osebno v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, sicer pa se ji lahko pošlje z navadno pošto.
(3) Potrdilo se v primerih iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika lahko vroči v varni elektronski predal v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. V varni elektronski predal se lahko vroči potrdilo tudi v primeru, če fizična ali pravna oseba na fizični vlogi navede naslov varnega elektronskega predala.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prekrškovni organ ali ministrstvo na zahtevo iz 12. člena tega pravilnika državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcem javnih pooblastil posreduje izpis podatkov iz prvega odstavka tega člena.
VI. ODDALJEN DOSTOP DO EVIDENC 
15. člen 
(oddaljen dostop do evidenc) 
(1) Posamezen prekrškovni organ za potrebe brezplačnega oddaljenega dostopa do evidence prekrškovnega organa s sodiščem in državnim tožilstvom sklene sporazum o zagotavljanju brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz evidence.
(2) Ministrstvo za potrebe brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz evidence pravnomočnih odločb sodišč s sodiščem in državnim tožilstvom sklene sporazum o zagotavljanju brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz evidence.
(3) Ministrstvo za potrebe brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz evidence pravnomočnih odločb sodišč, ki se nanašajo na zadeve, v katerih so odločali kot prekrškovni organi, s tem prekrškovnim organom sklene sporazum o zagotavljanju brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz evidence.
(4) Ministrstvo za potrebe brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu s sodiščem, državnim tožilstvom in policijo sklene sporazum o zagotavljanju brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz evidence.
16. člen 
(vsebina sporazuma za oddaljen dostop do evidenc) 
Sporazum, ki ga prekrškovni organ ali ministrstvo sklene s posameznim uporabnikom posamezne evidence iz tega pravilnika, vsebuje tudi tehnični memorandum (protokol), v katerem so določene tehnične specifikacije za oddaljen dostop do podatkov iz določene evidence, dogovor o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in način javljanja nezakonitih posegov ali sistemskih napak glede zavarovanja osebnih podatkov.
VI. HRAMBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
17. člen 
(hramba dokumentarnega gradiva) 
(1) Dokumentarno gradivo, ki je bilo uporabljeno kot vir za vnos podatkov v evidenco prekrškovnega organa, evidenco pravnomočnih odločb sodišč ali skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu, se hrani v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(2) Zahteve za pridobitev podatkov iz evidenc iz tega pravilnika in kopije izdanih potrdil se v zbirki dokumentarnega gradiva hranijo pet let od prejema zahteve.
(3) Dokumentarno gradivo iz prejšnjih odstavkov se uniči v skladu s predpisom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Drugi del I. SKUPNA INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 
18. člen 
(splošna določba) 
(1) Ministrstvo zagotavlja skupno informacijsko infrastrukturo za elektronsko vodenje evidenc prekrškovnih organov oziroma za prenašanje podatkov iz evidenc prekrškovnih organov v skupno informacijsko infrastrukturo. Podatke v skupni informacijski infrastrukturi prekrškovni organ upravlja samostojno z uporabo lastnih sredstev informacijske infrastrukture.
(2) S podatki, ki so vpisani ali posredovani v skupno informacijsko infrastrukturo, upravljajo prekrškovni organi.
(3) V primeru, ko prekrškovni organ upravlja tudi z lastno evidenco prekrškovnega organa, se šteje, da je izvirnik podatkov o izrečenih sankcijah za prekrške vpisan v evidenco prekrškovnega organa. Podatki o izrečenih sankcijah za prekrške, ki se prenašajo v skupno informacijsko infrastrukturo, morajo biti enaki in enakovredni tistim podatkom, ki so vpisani v evidenco pri prekrškovnem organu.
19. člen 
(upravljanje z evidenco prekrškovnega organa v skupni informacijski infrastrukturi) 
(1) Za upravljanje z evidencoprekrškovnega organa v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena v skupni informacijski infrastrukturi se uporabljajo določbe prvega dela tega pravilnika.
(2) Ministrstvo za potrebe upravljanja z evidenco prekrškovnega organa v skupni informacijski infrastrukturi s posameznim prekrškovnim organom sklene sporazum o zagotavljanju upravljanja z evidenco prekrškovnega organa v skupni informacijski infrastrukturi.
20. člen 
(sporazum o prenosu podatkov iz evidence prekrškovnega organa v skupno informacijsko infrastrukturo) 
Ministrstvo za potrebe prenašanja podatkov iz prekrškovne evidence prekrškovnega organa v skupno informacijsko infrastrukturo s posameznim prekrškovnim organom sklene sporazum o prenosu podatkov iz evidence prekrškovnega organa v skupno informacijsko infrastrukturo.
21. člen 
(dajanje podatkov iz skupne informacijske infrastrukture) 
(1) Sodiščem in državnim tožilstvom se omogoči brezplačen oddaljeni dostop do podatkov v skupni informacijski infrastrukturi.
(2) Drugim državnim organom in organom samoupravnih lokalnih skupnosti se omogoči brezplačen oddaljeni dostop do tistih podatkov v skupni informacijski infrastrukturi, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih zakonsko določenih pristojnosti.
(3) Ministrstvo s posameznim državnim organom ali organom samoupravne lokalne skupnosti sklene sporazum o zagotavljanju brezplačnega oddaljenega dostopa do podatkov iz skupne informacijske infrastrukture.
Tretji del 
22. člen 
(obrazci) 
(1) Zahteva za pridobitev podatkov iz evidence prekrškovnega organa se vloži na obrazcu št. 1 za fizične osebe in obrazcu št. 2 za pravne osebe, ki sta kot Priloga I sestavni del tega pravilnika. Zahteva za pridobitev podatkov iz evidence pravnomočnih določb sodišč se vloži na obrazcu št. 1 za fizične osebe in obrazcu št. 2 za pravne osebe, ki sta kot Priloga II sestavni del tega pravilnika. Zahteva za pridobitev podatkov iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu se vloži na obrazcu, ki je kot Priloga III sestavni del tega pravilnika.
(2) Prekrškovni organ izda ustrezno potrdilo iz evidence prekrškovnega organa na obrazcih št. 1, 2, 3 ali 4, ki so kot Priloga IV sestavni del tega pravilnika. Ministrstvo izda ustrezno potrdilo iz evidence pravnomočnih določb sodišč na obrazcih št. 1, 2, 3 ali 4, ki so kot Priloga V sestavni del tega pravilnika. Ministrstvo izda ustrezno potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu na obrazcih št. 1 ali 2, ki sta kot Priloga VI sestavni del tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil zahtevo za pridobitev podatkov posredujejo v obliki dopisa.
(4) Potrdilo izdano v elektronski obliki mora vsebovati podatke iz prvega ali četrtega odstavka 14. člena tega pravilnika ter mora biti podpisano z varnim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(izdaja odredbe) 
(1) Minister, pristojen za pravosodje, ob izpolnitvi tehničnih pogojev za izvajanje določb 18. do 21. člena tega pravilnika z odredbo določi datum, od katerega je podatke mogoče vpisovati v skupno informacijsko infrastrukturo.
(2) Prekrškovni organi v treh mesecih po izdaji odredbe izvedejo potrebne ukrepe za vpisovanje v skupno informacijsko infrastrukturo, vključno s sklenitvijo sporazuma iz 20. člena tega pravilnika.
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-148/2017
Ljubljana, dne 29. novembra 2017
EVA 2017-2030-0008
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost