Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

103. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026), stran 525.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026), št. 05-26/17 z dne 7. 11. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Javorje, ki meri 3.457,86 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Loška dolina, oziroma v katastrskih občinah Dane, Javorje, Kozarišče, Nadlesk in Podcerkev.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Javorje je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,07 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,64 % državnih gozdov in 1,29 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 2.662,83 ha, od katere je 2.599,01 ha večnamenskih gozdov ter 63,82 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 346,4 m3/ha, od tega 156,3 m3/ha iglavcev in 190,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,88 m3/ha, od tega 3,72 m3/ha iglavcev in 3,16 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2021, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Javorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.740,76 ha,
– ekološke funkcije na površini 407,59 ha ter
– socialne funkcije na površini 297,30 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Javorje za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 170.410 m3, od tega 96.582 m3 iglavcev in 73.828 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 705,92 ha,
– nega drogovnjaka na površini 51,44 ha,
– vzdrževanje travinj na 938,5 ha s ponovitvami,
– vzdrževanje 33 vodnih virov,
– naravni razvoj biotopov s 504 m3 ter
– 100 dni ostalega varstva gozdov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Javorje, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2020, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-357/2017
Ljubljana, dne 8. januarja 2018
EVA 2016-2330-0054
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost