Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Ob-1051/18, Stran 58
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16 in 68/17) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neprofitnih kulturnih projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju mestna občina) za leto 2018 s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih področij kulture.
S podporo kulturnim projektom mestna občina omogoči izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu mestne občine.
II. Opredelitev pojmov:
– Javni interes je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na področju mestne občine, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z lokalnim programom za kulturo mestne občine, udejanja pa z javnim razpisom za financiranje kulturnih projektov.
– Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
– Izraz kulturni projekt (v nadaljevanju projekt) se uporablja za označevanje posamične kulturne aktivnosti, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena samostojna celota in bo izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica ter tudi za označevanje več projektov hkrati, ki predstavljajo v enem letu celoto.
– Izraz nevladna kulturna organizacija se uporablja za pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zasebni zavod ali druga nevladna organizacija, ki deluje na razpisnih področjih.
– Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec projekta, ki predstavlja in zastopa organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju kulture, če je sam prijavitelj.
III. Namen javnega razpisa je ohranjanje, spodbujanje in razvoj za mestno občino pomembnih kulturnih projektov, ki se izvajajo na njenem območju in so dostopni širši javnosti.
IV. Prijavitelji na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma imajo stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– so registrirani za izvajanje projektov na razpisnih področjih oziroma imajo eno izmed navedenih dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju kulturnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali,
– odgovorna oseba izvajalca ni bila kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju o prijavljenem projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
– prijavljeni projekt oziroma dejavnost prijavitelja se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov oziroma iz proračunskih sredstev mestne občine oziroma preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.
V. Predmet sofinanciranja so projekti, ki se izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo izvedeni v proračunskem letu 2018.
Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva projekta, ki se lahko tudi sofinancirata.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, pristojni organ zavrne.
Mestna občina iz sredstev tega razpisa ne sofinancira: profitnih projektov, odhodkov za plače prijaviteljev, odhodkov za formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah ter vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme.
VI. Upravičenci za prijavo na javni razpis so:
– nevladne organizacije s statusom pravne osebe s sedežem v mestni občini, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zavod ali druga nevladna organizacija in
– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Subjekti, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah, javni zavodi in fizične osebe, ki niso vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi, niso upravičenci za prijavo na razpis.
Vloge prijaviteljev, ki niso upravičenci, bodo s sklepom zavržene.
VII. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne občine so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo kulturnega projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega kulturnega projekta na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani s strani drugih financerjev ali iz drugih javnih razpisov oziroma drugih proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija).
Splošni materialni stroški prijavitelja (stroški telekomunikacij, plačilnega prometa, računovodstva, pisarniškega materiala, vode, elektrike in podobnih stroškov) ter honorar zaposlenih pri prijavitelju, ki je nevladna organizacija, so upravičeni stroški v višini do največ 10 % vrednosti prijavljenega projekta.
Med lastna sredstva se lahko šteje tudi prostovoljno delo članov v nevladnih organizacijah, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, definira ob posameznem javnem razpisu, vendar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega projekta.
Če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture, mora predvideti najmanj 60 % sredstev kot materialne stroške in honorarje ostalih sodelujočih ter največ 40 % sredstev vrednosti projekta kot lasten honorar.
Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da so prihodki in odhodki enaki.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
VIII. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa zaprosi za sofinanciranje projekta do največ 70 % celotne vrednosti projekta, hkrati pa zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 15 % celotne vrednosti razpisanih sredstev.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, pristojni organ zavrne.
IX. Višina predvidenih finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 60.000 EUR. Projekti morajo biti realizirani in dodeljena sredstva porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina Nova Gorica si pridružuje pravico do spremembe višine razpoložljivih sredstev v primeru, da se višina sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018.
X. Strokovna komisija oceni projekte na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij 1: Kakovost projekta:
1.1 Vsebinsko vrednotenje projekta
– vsebinska tehtnost, izvirnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost
– ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MONG
(do 30 točk)
1.2 Prepoznavnost projekta in prepoznavnost sodelujočih pri projektu (avtorji, nastopajoče skupine in posamezniki, projektni partnerji glede na ugled na nacionalni oziroma mednarodni ravni, vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev ipd.)
(do 10 točk)
1.3 Kakovost predstavitve projekta in njegova dostopnost javnosti: promocijski načrt, pričakovani učinki projekta, načrtovani doseg ciljnih skupin, mednarodna promocija, dostopnost projekta
(do 20 točk)
1.4 Organizacijska zahtevnost projekta (vsebinska in tehnična)
(do 15 točk)
(Skupaj do 75 točk)
Kriterij 2: Reference prijavitelja:
2.a) Za nevladne organizacije:
2a1) Izvajalec ima status organizacije v javnem interesu na področju kulture na podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture in/ali je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma referenčno nagrado na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)
2a2) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk)
(Skupaj do 15 točk)
2.b. Za samozaposlene na področju kulture:
2b1) Izvajalec je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma Referenčno nagrado na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)
2b2) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk)
(Skupaj do 15 točk)
Kriterij 3: Finančna ustreznost projekta:
– finančna konstrukcija projekta je podana pregledno, realno in ekonomično (do 5 točk),
– izkazuje večji delež lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (ministrstva, koprodukcije, sredstva EU itd.), nad 50 % lastnih sredstev (5 točk)
(Skupaj do 10 točk)
XI. Izračun vrednosti sofinanciranja
Končno število točk za posamezen projekt se izračuna kot povprečna ocena prisotnih članov komisije.
Financira se tiste projekte, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezen projekt znaša 100 točk. Financirajo se tisti projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih kriterijev prejmejo povprečno oceno od 70 do 100 točk. Projekti, ki v postopku ocenjevanja ne dosežejo 70 točk, ne bodo sofinancirani.
Končni izračun vrednosti sofinanciranja posameznega projekta se izračuna na podlagi naslednje formule:
RAZPISANA SREDSTVA
X
KONČNO ŠTEVILO TOČK ZA PROJEKT
X
UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA ZA POSAMEZEN PROJEKT
VSOTA IZRAČUNANIH DELEŽEV PROJEKTOV
100
Predlog višine sredstev financiranja za posamezen projekt se določi na podlagi določb Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja, višine upravičenih zaprošenih sredstev s strani prijavitelja ter višine razpisanih sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za posamezen projekt ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov za izvedbo posameznega projekta.
Postopek, kriteriji in način točkovanja vlog so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu.
Vloga je popolna, če vsebuje zgoraj navedene dokumente, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Za popolno vlogo se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino prijavljenih projektov. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora v skupni vlogi vsak projekt prijaviti na posameznem razpisnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko vlogo spreminja do preteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko »Razpisi«. Prijavitelji lahko za razpisno dokumentacijo zaprosijo tudi preko elektronskega naslova majda.petejan@nova-gorica.si oziroma petra.konrad@nova-gorica.si ali jo prevzamejo osebno v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III).
XIII. Javni razpis se prične 12. 1. 2018 in se zaključi 12. 2. 2018.
XIV. Realizacija projektov in poraba sredstev
Projekti, katerih rok izvedbe bo prijavljen v obdobju med 1. 1. 2018 in 30. 11. 2018, morajo biti realizirani najkasneje do 30. 11. 2018, do tega datuma morajo biti tudi porabljena dodeljena proračunska sredstva.
Projekti, katerih rok izvedbe bo prijavljen v oziroma tudi v mesecu decembru 2018, morajo biti realizirani najkasneje do 31. 12. 2018. Dodeljena proračunska sredstva v višini najmanj 80 % morajo biti porabljena najkasneje do 30. 11. 2018, sredstva v višini do največ 20 % pa do 31. 12. 2018.
Mestna občina bo odobrena sredstva za sofinanciranje projektov v letu 2018 nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
Podrobnejša navodila o predložitvi dokazil o realizaciji posameznega projekta in o porabi sredstev ter načinu nakazovanja sredstev se določi v razpisni dokumentaciji.
XV. Prijavitelji morajo prijave z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pravočasno poslati na naslednji naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako »Javni razpis za kulturo 2018 – ne odpiraj« ali jih osebno oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 36/I). Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.
V primeru dopolnjevanja vloge, ki jo prijavitelj lahko dopolnjuje do izteka roka za prijavo na javni razpis, je potrebno poleg oznake javnega razpisa ter naziva in naslova prijavitelja navesti tudi besedo »Dopolnitev«.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 12. 2. 2018 do 10. ure, prispe na naslov naročnika (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do 12. 2. 2018 do 10. ure vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).
Vlogo, ki ni pravočasna, ni oddana izključno na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
XVI. Predvideni datum odpiranja vlog je 13. 2. 2018 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu.
Mestna občina Nova Gorica bo najkasneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja vlog z odločbo obvestila prijavitelje o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja kulturnega projekta. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
XVII. Župan lahko do izdaje odločb ustavi postopek javnega razpisa. Župan sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki se objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa.
XVIII. Dodatne informacije o razpisu lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti na tel. 05/335-01-65 (Majda Petejan).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost