Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

86. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško, stran 496.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 
1. člen 
S tem Pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v občini (Uradni list RS, št. 21/16).
2. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»8. člen 
(odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(5) Komisija v zakonitem roku pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih v petih delovnih dneh dopolnijo.
(6) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.«
3. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, pogojev in kriterijev določenih z javnim razpisom oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku. Na podlagi vsega tega pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.«
4. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»10. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.«
5. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»11. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 10. člena tega pravilnika vloži pritožbo pri izvajalcu razpisa.
(2) Predmet pritožbe ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o pritožbi odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.«
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2017
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost